alarm

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-07-21 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

alarm - ustawienie budzika w celu dostarczenia sygna³u

SK£ADNIA


#include <unistd.h>unsigned int alarm(unsigned int seconds);

OPIS

alarm prowadzi do dostarczenia procesowi sygna³u SIGALRM po czasie seconds sekund.

Je¶li seconds wynosi zero, ¿aden nowy alarm nie jest planowany.

W ka¿dym przypadku, dowolny ustwiony wcze¶niej alarm jest anulowany.

WARTO¦Æ ZWRACANA

alarm zwraca ilo¶æ sekund pozosta³ych do dostarczenia poprzedniego alarmu, lub zero gdy nie by³o wcze¶niej ¿adnego alarmu.

UWAGI

alarm i setitimer dziel± ten sam timer; wywo³ania jednej z tych funkcji bêd± interferowaæ z u¿yciem drugiej.

sleep() mo¿e zostaæ zaimplementowane za pomoc± SIGALRM; mieszanie wywo³añ alarm() i sleep() jest kiepskim pomys³em.

Szeregowane opó¼nienia mog± jak zwykle powodowaæ opó¼nienie uruchomienia procesu o dowolny okres czasu.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAK¯E

setitimer(2), signal(2), sigaction(2), gettimeofday(2), select(2), pause(2), sleep(3)