delete_module

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: 2006-02-09 (openSuse - 09/10/07)

Section: 2 (Appels système)

̾Á°

delete_module - ¥í¡¼¥À¥Ö¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òºï½ü¤¹¤ë

½ñ¼°


#include <linux/module.h>int delete_module(const char *name);

ÀâÌÀ

delete_module() ¤Ï¡¢Ì¤»ÈÍÑ¤Î¥í¡¼¥À¥Ö¥ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£ name ¤¬ NULL ¤Î¾ì¹ç¡¢Ì¤»ÈÍѤΥ⥸¥å¡¼¥ë¤Î¤¦¤Á¡Ö¼«Æ°ºï½ü (auto-clean)¡× ¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤òÁ´¤Æºï½ü¤¹¤ë¡£ ¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥³¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤Ë¤ÏÆø¢¤¬É¬ÍפǤ¢¤ë¡£

ÊÖ¤êÃÍ

À®¸ù¤¹¤ë¤È 0 ¤òÊÖ¤¹¡£¥¨¥é¡¼¤Î¾ì¹ç -1 ¤òÊÖ¤·¡¢ errno ¤òŬÀÚ¤ËÀßÄꤹ¤ë¡£

¥¨¥é¡¼

EBUSY
¤½¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï»ÈÍÑÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£
EFAULT
name ¤¬¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤ë¥¢¥É¥ì¥¹¶õ´Ö¤Î³°Éô¤Ë¤¢¤ë¡£
EINVAL
name ¤¬¶õʸ»úÎó¤Ç¤¢¤ë¡£
ENOENT
¤½¤Î̾Á°¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
EPERM
¸Æ¤Ó½Ð¤·¸µ¤¬Æø¢ (CAP_SYS_MODULE ¥±¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£) ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

½àµò

delete_module() ¤Ï Linux ¸ÇÍ­¤Ç¤¢¤ë¡£

´ØÏ¢¹àÌÜ

create_module(2), init_module(2), query_module(2)