llseek

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1995-06-10 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

_llseek - repozycjonowanie offsetu pliku dla odczytu/zapisu

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

#include <linux/unistd.h>

_syscall5(int, _llseek, uint, fd, ulong, hi, ulong, lo, loff_t *, res, uint, wh);

int _llseek(unsigned int fd, unsigned long offset_high, unsigned long offset_low, loff_t *result, unsigned int whence);

OPIS

Funkcja _llseek repozycjonuje offset deskryptora pliku fd na (offset_high<<32) | offset_low bajtów względem początku pliku, względem bieżącej pozycji w pliku lub względem końca pliku, w zależności od tego, czy whence jest odpowiednio równe SEEK_SET, SEEK_CUR, czy SEEK_END. Funkcja ta zwraca w argumencie result pozycję wynikową.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W razie pomyślnego zakończenia, _llseek zwraca 0. W przeciwnym przypadku, zwracana jest wartość -1 i ustawiane jest errno dla wskazania rodzaju błędu.

BŁĘDY

EBADF
fd nie jest deskryptorem otwartego pliku.
EINVAL
whence jest nieprawidłowe.

ZGODNE Z

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa, i nie powinna być używana w przenośnych programach.

ZOBACZ TAKŻE

lseek(2)