crontab

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 29 grudnia 1993 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

crontab - zarządzanie plikami crontab należącymi do użytkowników (V3)

SKŁADNIA

crontab [ -u nazwa_użytkownika ] plik
crontab [ -u nazwa_użytkownika ] { -l | -r | -e }

OPIS

crontab jest programem służącym do instalacji, deinstalacji lub oglądania zawartości tabel używanych przez demon cron z pakietu Vixie Cron. Każdy użytkownik może posiadać własną tabelę. Tabele cron są plikami przechowywanymi w katalogu /var lecz nie powinny być bezpośrednio modyfikowane.

Jeżeli istnieje plik allow, użytkownik musi być w nim wymieniony, by mieć możliwość używania polecenia crontab. Jeżeli nie istnieje plik allow lecz istnieje plik deny, użytkownik nie może być w nim wymieniony, by używać tego polecenia. Jeżeli nie istnieje żaden z tych plików, wówczas dostępność polecenia zależy od ustawień konkretnego systemu. Możliwa jest zarówno sytuacja, kiedy każdy użytkownik ma dostęp do tego polecenia, jak i sytuacja, kiedy dostęp do niego ma tylko administrator.

Jeżeli podana zostanie opcja -u, określa ona użytkownika, którego tabele cron mają być modyfikowane. Jeżeli ta opcja nie jest podana, modyfikowane będą tabele należące do użytkownika uruchamiającego program. Zauważ, że polecenie su(8) może zdezorientować program crontab. Jeżeli uruchamiasz crontab po wydaniu polecenia su, powinieneś zawsze używać opcji -u ze względów bezpieczeństwa.

Pierwsza forma wywoływania programu crontab służy do utworzenia nowej tabeli na podstawie podanego pliku lub danych pobranych ze standardowego wejścia, jeżeli podana zostanie pseudo-nazwa pliku ``-''.

Opcja -l powoduje wypisanie bieżącej tabeli na standardowym wyjściu.

Opcja -r usuwa bieżącą tabelę.

Opcja -e służy do modyfikacji bieżącej tabeli przy pomocy edytora, którego nazwa znajduje się w jednej ze zmiennych środowiskowych VISUAL lub EDITOR. Po opuszczeniu edytora zmodyfikowana tabela zostanie automatycznie zainstalowana.

ZOBACZ TAKŻE

crontab(5), cron(8)

PLIKI

 /etc/cron.allow
 /etc/cron.deny
 

STANDARDY

Polecenie crontab jest zgodne ze standardem IEEE Std1003.2-1992 (``POSIX''). Nowa składnia polecenia różni się od składni używanej przez poprzednie wersje Vixie Cron, jak również od klasycznej składni V3.

DIAGNOSTYKA

Po uruchomieniu programu z błędną opcją pojawi się zrozumiały opis popełnionego błędu.

AUTOR

 Paul Vixie <paul@vix.com>