dpkg-deb

Autres langues

Langue: pl

Version: 2010\-03\-07 (ubuntu - 25/10/10)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

dpkg-deb - narzêdzie obs³ugi plików archiwum Debiana (.deb)

SK£ADNIA

dpkg-deb [opcje] polecenie

OPIS

dpkg-deb tworzy, rozpakowuje i podaje informacje o plikach archiwum (czyli pakietach) Debiana.

Do instalowania i usuwania pakietów z systemu s³u¿y polecenie dpkg.

Ponadto mo¿na skorzystaæ z dpkg-deb wywo³uj±c dpkg z odpowiedni± opcj±, która zostanie przekazana do dpkg-deb. dpkg uruchomi dpkg-deb i wykona ¿±dan± operacjê.

POLECENIA

-b, --build katalog [archiwum|katalog]
Tworzy archiwum Debiana z plików zawartych w katalogu. katalog musi zawieraæ podkatalog o nazwie DEBIAN, w którym zawarte s± pliki kontrolne, takie jak np. control. Ten katalog nie pojawi siê w archiwum binarnym pakietu, tylko zostanie umieszczony jako informacje kontrolne pakietu, które opisuj± w³a¶ciwo¶ci pakietu.

Je¶li pominiêto opcjê --nocheck, dpkg-deb odczyta plik DEBIAN/control i przetworzy go. Sprawdzi przy tym, czy nie wystêpuj± w nim b³êdy sk³adniowe lub inne problemy, a nastêpnie wy¶wietli nazwê pakietu, który jest tworzony. dpkg-deb ponadto sprawdzi prawa dostêpu skryptów instalacyjnych i innych plików znajduj±cych siê w katalogu DEBIAN.

Je¶li nie podano nazwy archiwum, to dpkg-deb zapisze pakiet w pliku katalog.deb.

Je¿eli taki pakiet ju¿ istnieje, to zostanie nadpisany.

Je¶li drugim argumentem jest katalog, to dpkg-deb zapisze pakiet pod nazw± katalog/pakiet_wersja_arch.deb lub katalog/pakiet_wersja.deb, je¶li nie zosta³o okre¶lone pole Architecture w pliku kontrolnym. Gdy podany jest katalog, to nie mo¿e zostaæ u¿yta opcja --no-check, poniewa¿ dpkg-deb musi przetworzyæ plik kontrolny, aby rozpoznaæ nazwê i wersjê pakietu.

-I, --info archiwum [nazwa-pliku-kontrolnego...]
Dostarcza informacji o pakiecie.

Gdy nie podano ¿adnej nazwy-pliku-kontrolnego, wy¶wietlana jest informacja o zawarto¶ci pakietu oraz zestawienie wykorzystanych plików kontrolnych.

W razie podania nazwy-pliku-kontrolnego, dpkg-deb wy¶wietli zawarto¶æ tego pliku. Je¶li ten plik nie istnieje, wy¶wietlony zostanie komunikat b³êdu na standardowe wyj¶cie b³êdów i program zakoñczy siê z kodem b³êdu 2.

-W, --show archiwum
Wy¶wietla informacjê o pakiecie binarnym w formacie okre¶lonym opcj± --showformat. W domy¶lnym formacie w ka¿dej linii wy¶wietlane s± nazwa i wersja pakietu, oddzielone od siebie znakiem tabulacji.
-f, --field archiwum [nazwa-pola-kontrolnego...]
Wy¶wietla zawarto¶æ pliku kontrolnego o nazwie control.

Je¶li nie podano ¿adnej nazwy-pola-kontrolnego, to wy¶wietlana jest zawarto¶æ ca³ego pliku control.

Je¶li podano nazwê-pola-kontrolnego, to dpkg-deb wy¶wietli jej zawarto¶æ. Gdy podano wiêcej ni¿ jedn± nazwê-pola-kontrolnego, to dpkg-deb wy¶wietli pola wraz z nazw± (oraz dwukropkiem i spacj±) w takiej kolejno¶ci, w jakiej s± wymienione w pliku kontrolnym.

Dla nieodnalezionych pól kontrolnych nie s± wy¶wietlane komunikaty b³êdów.

-c, --contents archiwum
Wy¶wietla zawarto¶æ archiwum. Wydruk jest podany w takiej postaci, jak± generuje polecenie tar.
-x, --extract katalog archiwum
Rozpakowuje zawarto¶æ archiwum do podanego katalogu.

Proszê zauwa¿yæ, ¿e rozpakowanie pakietu w katalogu g³ównym nie jest odpowiednikiem zainstalowania pakietu! Do tego celu s³u¿y wy³±cznie polecenie dpkg.

katalog (ale bez katalogów nadrzêdnych) zostanie utworzony je¶li trzeba, a jego uprawnienia zostan± zmodyfikowane tak, aby odpowiada³y zawarto¶ci pakietu.

-X, --vextract katalog archiwum
Dzia³a podobnie do --extract (-x), z t± ró¿nic±, ¿e wy¶wietla nazwy plików, które s± rozpakowywane.
--fsys-tarfile archiwum
Rozpakowuje pliki z archiwum i wysy³a je na standardowe wyj¶cie w postaci formatu polecenia tar. Gdy ta operacja zostanie po³±czona z tar'em, mo¿liwe jest rozpakowanie tylko wybranych plików z archiwum.
-e, --control archiwum [katalog]
Rozpakowuje pliki kontrolne pakietu do podanego katalogu.

Je¶li katalog nie zosta³ okre¶lony, pliki s± rozpakowywane do podkatalogu DEBIAN w katalogu bie¿±cym.

W razie potrzeby, katalog docelowy bêdzie utworzony.

-h, --help
Wy¶wietla informacjê o u¿ytkowaniu i koñczy dzia³anie.
--version
Wy¶wietla informacjê o wersji i pomy¶lnie koñczy dzia³anie.

OPCJE

--showformat=format
Opcja jest u¿ywana do podania formatu wyj¶cia produkowanego przez --show. Format jest ³añcuchem znaków, który bêdzie wy¶wietlony dla ka¿dego wypisanego pakietu.

Argumentem jest ³añcuch znaków w postaci "${nazwa-pola}", który mo¿e siê odnosiæ do dowolnego pola pliku stanu. Listê nazw poprawnych pól mo¿na ³atwo wygenerowaæ, u¿ywaj±c opcji -I na tym samym pakiecie. Pe³ne wyja¶nienie opcji formatowania (³±cznie z sekwencjami cytowania i rozdzielaniem pól) mo¿na znaleŒæ w opisie opcji --showformat w dpkg-query(1).

Domy¶ln± warto¶ci± tego pola jest "${Package}\t${Version}\n".

-zpoziom_kompresji
Okre¶la poziom kompresji przekazywany do programu kompresuj±cego podczas budowania pakietu.
-Ztyp_kompresji
Specify which compression type to use when building a package. Allowed values are gzip, xz, bzip2, lzma, and none (default is gzip).
--new
Zapewnia, ¿e dpkg-deb utworzy "nowy" format archiwum. Ta opcja jest domy¶lna.
--old
Wymusza utworzenie przez dpkg-deb "starego" formatu archiwum. Ten format jest s³abo obs³ugiwany przez narzêdzia spoza dystrybucji Debiana i obecnie jest przestarza³y. Ta opcja jest u¿yteczna jedynie w przypadku korzystania z wersji dpkg wcze¶niejszej ni¿ 0.93.76 (wrzesieñ 1995), która by³a opublikowana jedynie dla i386 a.out.
--nocheck
Powoduje, ¿e polecenie dpkg-deb --build nie bêdzie sprawdzaæ zawarto¶ci archiwum. W ten sposób mo¿na utworzyæ niepoprawny pakiet, je¶li zajdzie taka potrzeba.
-D, --debug
W³±cza opcjê debugowania. Nie jest to zbyt interesuj±ce.

ŠRODOWISKO

TMPDIR
If set, dpkg-deb will use it as the directory in which to create temporary files and directories.

B£ÊDY

dpkg-deb -I pakiet1.deb pakiet2.deb dzia³a niepoprawnie.

Nie ma sprawdzania autentyczno¶ci plików .deb, a nawet nie ma prostej sumy kontrolnej. (Narzêdzia wy¿szego poziomu takie jak APT wspieraj± uwierzytelnianie pakietów .deb pobieranych z danego repozytorium, za¶ wiêkszo¶æ wspó³czesnych pakietów dostarcza plik kontrolny md5sum wygenerowany przez debian/rules. Niestety, nie jest to bezpo¶rednio wspierane przez narzêdzia ni¿szego poziomu.)

Nie nale¿y u¿ywaæ dpkg-deb do instalowania oprogramowania! Do tego celu nale¿y korzystaæ z dpkg, który zainstaluje poprawnie pliki i uruchomi potrzebne skrypty instalacyjne.

ZOBACZ TAK¯E

deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dselect(1).

AUTOR

Copyright © 1995-1996 Ian Jackson

Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdŒ Powszechn± Licencjê Publiczn± GNU w wersji drugiej lub póŒniejszej, by dowiedzieæ siê o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T£UMACZE

Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008