dpkg-source

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2008\-03\-16 (ubuntu - 08/07/09)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

dpkg-source - narzêdzia do zarz±dzania Œród³owymi pakietami Debiana (.dsc)

SK£ADNIA

dpkg-source [opcje] polecenie

OPIS

dpkg-source tworzy i rozpakowuje Œród³owe archiwa (pakiety) Debiana.

¯adne z tych poleceñ nie pozwala na ³±czenie wielu opcji w jedn±, nie pozwalaj± równie¿ na podawanie warto¶ci opcji jako oddzielnego parametru.

POLECENIA

-x nazwa-pliku.dsc [katalog-wyj¶ciowy]
Rozpakowanie pakietu Œród³owego. Wymagane jest podanie jednego argumentu nie bêd±cego opcj±, nazwy pliku kontrolny pakietu Œród³owego (.dsc). Ponadto mo¿e byæ podany drugi opcjonalny argument niebêd±cy opcj±, okre¶laj±cy katalog, do którego pakiet Œród³owy ma zostaæ rozpakowany (katalog ten nie mo¿e istnieæ). Je¶li nie podano katalogu wyj¶ciowego, pakiet Œród³owy jest rozpakowywany do katalogu o nazwie Œród³o-wersja w ramach bie¿±cego katalogu roboczego.

dpkg-source odczyta nazwy innych plików tworz±cych pakiet Œród³owy z pliku kontrolnego; zak³adane jest, ¿e s± one w tym samym katalogu co .dsc.

Pliki w rozpakowanym pakiecie bêd± mieæ uprawnienia i w³a¶ciciela zgodnie z typowymi, oczekiwanymi warto¶ciami jak przy zwyk³ym tworzeniu plików i katalogów - katalogi i pliki wykonywalne bêd± mieæ prawa 0777, za¶ zwyk³e pliki bêd± mieæ prawa 0666 (w obu przypadkach modyfikowane przez umask rozpakowuj±cego). Ponadto je¶li katalog nadrzêdny ma ustawiony bit setgid, rozpakowane katalogi tak¿e bêd± go mieæ, za¶ wszystkie pliki i katalogi przejm± ustawienia grupy katalogu nadrzêdnego.

Je¶li pakiet Œród³owy u¿ywa niestandardowego formatu (aktualnie oznacza to wszystkie formaty poza "1.0"), jego nazwa bêdzie umieszczona w pliku debian/source/format. Dziêki temu przy nastêpnych budowach pakietu Œród³owego bêdzie domy¶lnie u¿ywany ten sam format.

-b, katalog [parametry-zale¿ne-od-formatu]
Budowanie pakietu Œród³owego. Pierwszy argument nie bêd±cy opcj± przyjmowany jest jako nazwa katalogu zdebianizowanego drzewa ze Œród³ami (czyli zawieraj±cego podkatalog "debian" i byæ mo¿e zmiany w stosunku do oryginalnych plików). Zale¿nie od formatu pakietu Œród³owego u¿ywanego przy budowaniu pakietu, mog± byæ równie¿ akceptowane dodatkowe parametry.

dpkg-source bêdzie budowaæ pakiet Œród³owy z u¿yciem pierwszego dzia³aj±cego formatu z nastêpuj±cej listy, w kolejno¶ci: format okre¶lony w polu Format w pliku debian/control, format(y) okre¶lone za pomoc± opcji --format, format okre¶lony w pliku debian/source/format, "1.0", "3.0 (native)". Poni¿ej znajduje siê wyczerpuj±cy opis ró¿nych formatów pakietów Œród³owych.

-h, --help
Wy¶wietla informacjê o u¿ytkowaniu i koñczy dzia³anie.
--version
Wy¶wietla informacjê o wersji i pomy¶lnie koñczy dzia³anie.

OGÓLNE OPCJE BUDOWANIA

-cplik_kontrolny
Okre¶la g³ówny plik kontrolny Œróde³, z którego bêd± czytane informacje. Domy¶lnie jest to debian/control. Je¶li podano wzglêdn± ¶cie¿kê, to jest ona interpretowana od najwy¿szego poziomu katalogu drzewa ze Œród³ami.
-ldziennik_zmian
Okre¶la dziennik zmian, z którego bêd± czytane informacje. Domy¶lnie jest to debian/changelog. Je¶li podano wzglêdn± ¶cie¿kê, to jest ona interpretowana od najwy¿szego poziomu katalogu drzewa ze Œród³ami.
-Fformat_dziennika_zmian
Okre¶la format dziennika zmian. Domy¶lnie format jest czytany ze specjalnej linii znajduj±cej siê przy koñcu pliku lub - je¶li taka linia nie istnieje - u¿ywany jest standardowy format Debiana.
--format=warto¶æ
Do budowy pakietu Œród³owego próbowany jest najpierw podany format. Je¶li opcja ta jest u¿yta wielokrotnie, s± próbowane w podanej kolejno¶ci. Nie nadpisuje to ¿adnego jawnego pola Format z debian/control ale nadpisuje ka¿dy format podany w pliku debian/source/format.
-Vnazwa=warto¶æ
Przestarza³e. Ustawia zmienn± podstawienia wyj¶cia. Szczegó³owy opis podstawiania wyj¶cia znajduje siê w deb-substvars(5).
-Tplik_zmiennych_podst
Przestarza³e. Czyta zmienne podstawiania z pliku_zmiennych_podst; domy¶lnie nie czyta ¿adnego pliku.
-Dpole=warto¶æ
Nadpisuje lub dodaje wyj¶ciowe pole pliku kontrolnego.
-Upole
Usuwa wyj¶ciowe pole pliku kontrolnego.
-Zkompresja
Okre¶la rodzaj kompresji u¿ywanej podczas tworzenia plików (archiwów tar oraz plików ró¿nic). Uwaga: opcja ta nie spowoduje, ¿e istniej±ce archiwa tar bêd± ponownie kompresowane, lecz ma zastosowanie tylko do plików nowo tworzonych. Obs³ugiwane warto¶ci: gzip, bzip2 oraz lzma. gzip jest warto¶ci± domy¶ln±.
-zpoziom
U¿ywany poziom kompresowania. Podobnie jak w wypadki -Z, dotyczy tylko nowo tworzonych plików. Obs³ugiwane warto¶ci: 1 do 9, best oraz fast. 9 jest warto¶ci± domy¶ln±.
-i[wyra¿_regularne]
Nale¿y podaæ wyra¿enie regularne Perla pasuj±ce do listy plików, które maj± nie byæ uwzglêdniane podczas tworzenia pliku ró¿nic (lista ta jest tworzona poleceniem find). (Je¶li za¶ pakiet Œród³owy jest budowany w formacie 3.0 z u¿yciem systemu kontroli wersji, jest ono u¿ywane to ignorowania niezatwierdzonych plików.) -i podane bez ¿adnych argumentów w³±cza tê opcjê, domy¶lnie odfiltrowuj±c pliki kontrolne i katalogi najpopularniejszych systemów kontroli wersji, kopie zapasowe, pliki wymiany oraz katalogi wyj¶ciowe libtoola. Tylko jedno wyra¿enie regularne mo¿e byæ aktywne, je¶li opcjê -i podano kilkakrotnie, to tylko ostatnia z nich bêdzie wziêta pod uwagê.

Jest to bardzo przydatne do wykluczania nieistotnych plików, które zosta³yby w³±czone do pliku ró¿nic (diff). Przyk³adem mo¿e byæ sytuacja, gdzie kod Œród³owy jest zarz±dzany przez system kontroli wersji i kod pobrany z repozytorium ma byæ u¿yty do zbudowania pakietu Œród³owego, bez w³±czania w to dodatkowych plików i katalogów zwi±zanych z obs³ug± repozytorium (np. CVS/, .cvsignore, .svn/). Domy¶lne wyra¿enie regularne jest ju¿ ca³kiem obszerne, ale je¶li istnieje potrzeba zast±pienia go, nale¿y zauwa¿yæ ¿e domy¶lnie mo¿e ono pasowaæ do dowolnej czê¶ci ¶cie¿ki - dlatego w celu dopasowania do pocz±tku nazwy pliku lub jedynie pe³nych nazw plików, konieczne jest samodzielne u¿ycie odpowiednich wyra¿eñ (np. "(^|/)", czy "($|/)").

-I [wzorzec-pliku]
Po podaniu tej opcji, wzorzec bêdzie przekazany jako parametr dla --exclude polecenia tar(1), u¿ywanego do stworzenia archiwum .orig.tar lub .tar. Na przyk³ad, -ICVS powoduje, ¿e tar bêdzie pomija³ katalogi CVS przy tworzeniu pliku .tar.gz. Ta opcja mo¿e byæ podana wielokrotnie w celu okre¶lenia wielu wzorców wykluczeñ.

Samo -I podane bez ¿adnych argumentów ustawia opcje --exclude, domy¶lnie odfiltrowuj±c pliki kontrolne i katalogi najpopularniejszych systemów kontroli wersji, kopie zapasowe, pliki wymiany oraz katalogi wyj¶ciowe libtoola.

Uwaga: Mimo, ¿e maj± podobne przeznaczenie, opcje -i oraz -I maj± ca³kiem odmienn± sk³adniê i semantykê. -i mo¿e byæ podana tylko raz i przyjmuje wyra¿enie regularne Perla, które jest dopasowywane do pe³nej ¶cie¿ki wzglêdnej ka¿dego pliku. -I mo¿e byæ podana wielokrotnie i przyjmuje wzorzec nazw plików wraz ze znakami specjalnymi pow³oki (wildcards). Wzorzec jest dopasowywany do pe³nej ¶cie¿ki wzglêdnej, ale równie¿ indywidualnie do ka¿dej czê¶ci ¶cie¿ki. Pe³na semantyka opcji --exclude programu tar jest nieco skomplikowana, proszê sprawdziæ http://www.gnu.org/software/tar/manual/tar.html#wildcards w celu uzyskania dok³adnych informacji.

Domy¶lne wyra¿enia regularne i wzorce dla obu opcji mo¿na znaleŒæ w wyj¶ciu polecenia --help.

OGÓLNE OPCJE ROZPAKOWYWANIA

--no-copy
Nie kopiuje oryginalnych archiwów obok rozpakowanego pakietu Œród³owego.
--no-check
Bez weryfikacji podpisów i sprawdzania sum kontrolnych przed rozpakowaniem.

FORMATY PAKIETÓW ¬RÓD£OWYCH

Format: 1.0

Pakiet Œród³owy w tym formacie sk³ada siê z pliku .orig.tar.gz powi±zanego z plikiem ró¿nic .diff.gz, lub z pojedynczego pliku .tar.gz (w takim przypadku mówi siê, ¿e pakiet jest natywny).

Rozpakowywanie

Rozpakowanie pakietu natywnego to proste rozpakowanie pojedynczego pliku archiwum w katalogu docelowym. Rozpakowanie pakietu w stylu Debiana (non-native) odbywa siê poprzez najpierw rozpakowanie pliku .orig.tar.gz a nastêpnie na³o¿enia ³atek zawartych w pliku .diff.gz. Czasy modyfikacji wszystkich ³atanych plików s± ustawiane na warto¶æ odpowiadaj±c± czasowi rozpakowania pakietu Œród³owego (zapobiega to przesuniêciom czasów, które prowadz± do problemów przy ³ataniu plików generowanych automatycznie). Plik ró¿nic (diff) mo¿e tworzyæ nowe pliki (ca³y katalog "debian" jest tak tworzony), ale nie mo¿e usuwaæ plików (pozostawiane s± puste pliki o zerowej d³ugo¶ci).

Budowanie

Budowanie pakietu natywnego to proste stworzenie pojedynczego pliku archiwum z katalogu Œróde³. Budowanie pakietu w stylu Debiana (non-native) obejmuje rozpakowanie oryginalnego archiwum do oddzielnego katalogu z przyrostkiem ".orig" i regeneracjê pliku .diff.gz poprzez porównanie katalogu pakietu Œród³owego z katalogiem ".orig".

Opcje budowania (z -b):

Buduje pakiet Œród³owy. Nale¿y podaæ jeden lub dwa argumenty, nie bêd±ce opcjami. Pierwszym z nich jest nazwa katalogu zawieraj±cego rozpakowane Œród³a. Je¿eli podano drugi argument, to powinien on byæ nazw± oryginalnego katalogu ze Œród³ami lub archiwum tar albo pustym ³añcuchem znaków, je¶li pakiet jest specyficzny dla Debiana i nie ma pliku ró¿nic. Je¿eli nie podano drugiego argumentu, to dpkg-source - w zale¿no¶ci od argumentów -sX - bêdzie szuka³ albo archiwum tar z oryginalnymi Œród³ami pakiet_wersja_upstream.orig.tar.rozszerzenie (gdzie rozszerzenie jest jednym z gz,bz2 lub lzma), albo katalogu z oryginalnymi Œród³ami katalog.orig.

-sa, -sp, -sk, -su oraz -sr nie nadpisz± istniej±cych archiwów tar lub katalogów. Je¶li jest to wymagane, nale¿y u¿yæ -sA, -sP, -sK, -sU i -sR.

-sk
Okre¶la, ¿e nale¿y spodziewaæ siê oryginalnych Œróde³ w postaci archiwum tar, domy¶lnie pakiet_wersja-autora-pakietu.orig.tar.rozszerzenie. Pozostawia oryginalne Œród³a w tym samym miejscu jako plik tar lub kopiuje je do bie¿±cego katalogu je¶li jeszcze ich tam nie ma. Archiwum bêdzie rozpakowane do katalogu.orig w celu utworzenia pliku ró¿nic (diff).
-sp
Jak -sk, ale ponownie usunie katalog po zakoñczeniu.
-su
Okre¶la, ¿e nale¿y spodziewaæ siê oryginalnych Œróde³ w postaci katalogu, domy¶lnie pakiet-wersja-autora-pakietu.orig, na podstawie którego dpkg-source utworzy nowe archiwum oryginalnych Œróde³.
-sr
Jak -su, jednak¿e usunie katalog po jego u¿yciu.
-ss
Okre¶la, ¿e oryginalne Œród³a s± dostêpne zarówno jako katalog oraz jako archiwum tar. dpkg-source bêdzie utworzy plik ró¿nic na podstawie katalogu, ale u¿yje pliku tar do utworzenia pliku .dsc. Nale¿y u¿ywaæ tej opcji z rozwag± - je¶li katalog oraz plik tar sobie nie odpowiadaj±, zostanie wygenerowane niepoprawne archiwum Œród³owe.
-sn
Okre¶la aby nie szukaæ ¿adnych oryginalnych Œróde³, ani nie generowaæ pliku ró¿nic. Je¶li jest podany drugi argument, musi on byæ pustym ci±giem znaków. Jest to u¿ywane dla pakietów specyficznych dla Debiana, które nie maj± oddzielnych Œróde³ i w zwi±zku z tym nie maj± debianizuj±cych plików ró¿nic (diff).
-sa lub -sA
Okre¶la, ¿e nale¿y szukaæ oryginalnych Œróde³ w postaci archiwum tar lub katalogu. Je¶li podano drugi argument mo¿e wskazywaæ on plik lub katalog, albo byæ pustym ci±giem znaków (co jest równowa¿ne u¿yciu -sn). Je¶li znaleziony zostanie plik tar, bêdzie on rozpakowany w celu utworzenia pliku ró¿nic, po czym zostanie on usuniêty (co jest równowa¿ne -sp). Je¶li zostanie znaleziony katalog, bêdzie on spakowany w celu utworzenia archiwum Œród³owego, po czym zostanie on usuniêty (co jest równowa¿ne -sr).
Opcje rozpakowywania (z -x):

We wszystkich przypadkach, istniej±ce oryginalne drzewo ze Œród³ami bêdzie usuniête.

-sp
Je¶li zostanie u¿yta przy wypakowywaniu, wtedy oryginalne Œród³a (je¶li s±) pozostan± w formie archiwum tar. Je¶li archiwum nie ma jeszcze w bie¿±cym katalogu, lub gdy istnieje ale jest to inny plik, zostanie tam skopiowane. (Jest to zachowanie domy¶lne).
-su
Rozpakowuje oryginalne drzewo Œróde³ programu.
-sn
Zapewnia, ¿e oryginalne Œród³a nie bêd± kopiowane do bie¿±cego katalogu ani rozpakowywane. We wszystkich przypadkach, istniej±cy katalog ze Œród³ami bêdzie usuniêty z bie¿±cego katalogu.

Wszystkie spo¶ród opcji -s-X siê wzajemnie wykluczaj±. Je¶li zostanie podana wiêcej ni¿ jedna, to zostanie u¿yta ostatnia z nich.

Format: 2.0

Znany równie¿ jako wig&pen. Ten format nie jest zalecany do szerokiego stosowania, zastêpuje go format "3.0 (quilt)". Wig&pen by³ pierwsz± specyfikacj± nowej generacji formatu pakietów Œród³owych.

Zachowanie dla tego formatu jest takie samo jak dla "3.0 (quilt)" z t± ró¿nic±, ¿e nie u¿ywa jawnej listy ³atek. Wszystkie pliki w katalogu debian/patches/ pasuj±ce do wyra¿enia regularnego Perla [\w-]+ musz± byæ prawid³owymi ³atkami: s± one nak³adane podczas rozpakowywania.

Podczas budowania nowego pakietu Œród³owego, wszystkie zmiany w stosunku do kodu Œród³owego pochodz±cego od autorów programu s± zapisywane w ³atce o nazwie zz_debian-diff-auto.

Format: 3.0 (native)

Ten format jest rozszerzeniem natywnego formatu pakietów zdefiniowanego w formacie w wersji 1.0. Obs³uguje wszystkie metody kompresji i domy¶lnie ignoruje pliki i katalogi specyficzne dla systemów kontroli wersji, jak równie¿ wiele typów plików tymczasowych (proszê sprawdziæ opis domy¶lnej warto¶ci opcji -I w informacjach uzyskiwanych poleceniem --help).

Format: 3.0 (quilt)

Pakiet Œród³owy w tym formacie zawiera co najmniej oryginalne archiwum tar (.orig.tar.rozszerzenie, gdzie rozszerzeniem mo¿e byæ gz, bz2 i lzma) oraz archiwum debian (.debian.tar.rozszerzenie). Mo¿e równie¿ zawieraæ dodatkowe oryginalne archiwa (.orig-komponent.tar.rozszerzenie).

Rozpakowywanie

Najpierw rozpakowywane jest g³ówne oryginalne archiwum, nastêpnie rozpakowywane s± dodatkowe oryginalne archiwa do podkatalogów nazwanych od czê¶ci komponent z ich nazwy pliku (istniej±ce katalogi o takich nazwach s± zamieniane). Na koñcu rozpakowywane jest archiwum debian, po uprzednim usuniêciu katalogu debian (je¶li taki istnia³). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e archiwum debian musi zawieraæ podkatalog debian, ale mo¿e równie¿ zawieraæ pliki binarne poza tym katalogiem (proszê sprawdziæ opcjê --include-binaries).

Nastêpnie nak³adane s± wszystkie ³atki wymienione w debian/patches/debian.series lub debian/patches/series. Je¶li jest u¿yty pierwszy z tych plików a drugi z nich nie istnieje (lub jest ³±czem symbolicznym), wtedy ten drugi plik jest zastêpowany ³±czem symbolicznym do pierwszego pliku. Ma to upro¶ciæ u¿ywanie quilt do zarz±dzania zbiorem ³atek. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e o ile dpkg-source poprawnie przetwarza pliki series z podanymi jawnie opcjami programu patch (zapisanymi w ka¿dej z linii po nazwie pliku z ³atk± i jednej lub wiêcej spacji), to jednak ignoruje te opcje i zawsze oczekuje ³atek, które mo¿na na³o¿yæ u¿ywaj±c opcji -p1 programu patch. Po napotkaniu takich opcji wysy³ane jest ostrze¿enie, za¶ proces budowania prawdopodobnie siê nie powiedzie.

Podobnie do domy¶lnego zachowania quilt, ³atki mog± tak¿e usuwaæ pliki.

Je¶li podczas rozpakowywania zosta³y na³o¿one jakie¶ ³atki, tworzony jest plik debian/patches/.dpkg-source-applied.

Budowanie

Wszystkie oryginalne archiwa znalezione w bie¿±cym katalogu s± rozpakowywane do katalogu tymczasowego w taki sam sposób jak dla unpack, nastêpnie katalog debian jest kopiowany do katalogu tymczasowego i nak³adane s± wszystkie ³atki, z wy³±czeniem jedynie debian-changes-wersja. Katalog tymczasowy jest porównywany z katalogiem pakietu Œród³owego a plik ró¿nic (je¶li jest niepusty) jest zapisywany w debian/patches/debian-changes-wersja. ¯adne zmiany w jakimkolwiek pliku binarnym nie mog± byæ odwzorowane w pliku zmian, co doprowadzi do niepowodzenia - chyba, ¿e opiekun pakietu rozmy¶lnie zdecydowa³ o w³±czeniu tak zmodyfikowanego pliku binarnego do archiwum debian (wskazuj±c go w debian/source/include-binaries). Proces budowania nie powiedzie siê tak¿e je¶li zostan± znalezione pliki binarne w podkatalogu debian, chyba ¿e zosta³y one uprzednio wymienione w debian/source/include-binaries.

Zaktualizowany katalog debian oraz lista zmodyfikowanych plików binarnych s± nastêpnie u¿ywane do powtórnego wygenerowania archiwum debian.

Automatycznie wygenerowany plik ró¿nic nie zawiera zmian w plikach specyficznych dla systemów kontroli wersji, jak równie¿ w wielu typach plików tymczasowych (proszê sprawdziæ opis domy¶lnej warto¶ci opcji -i w informacjach uzyskiwanych poleceniem --help). W szczególno¶ci, katalog .pc u¿ywany przez quilt jest ignorowany podczas automatycznego generowania ³atki.

Uwaga: dpkg-source zak³ada, ¿e drzewo ze Œród³ami bêdzie mieæ na³o¿one wszystkie ³atki podczas generowania pakietu Œród³owego. Nie jest tak, je¶li drzewo Œróde³ zosta³o uzyskane przez rozpakowanie pakietu Œród³owego u¿ywaj±cego na przyk³ad Format: 1.0. Aby temu zapobiec, dpkg-source tak¿e nak³ada ³atki przed budowaniem chyba, ¿e znajdzie debian/patches/.dpkg-source-applied. Obecno¶æ podkatalogu .pc jest równie¿ interpretowana jako oznaka, ¿e jakie¶ ³atki zosta³y ju¿ na³o¿one. W takim przypadku wywo³ywane jest quilt unapplied w celu weryfikacji, czy wszystkie ³atki zosta³y na³o¿one. Mo¿e byæ u¿yta opcja --no-preparation aby wy³±czyæ to zachowanie.

Opcje budowania

--include-removal
Usuniête pliki nie bêd± ignorowane, ale bêd± w³±czone do automatycznie generowanej ³atki.
--include-timestamp
W³±czenie czasu modyfikacji w automatycznie generowanej ³atce.
--include-binaries
Dodanie wszystkich zmodyfikowanych plików binarnych do archiwum debian. S± one równie¿ dodawane do debian/source/include-binaries: dziêki temu bêd± domy¶lnie dodawane przy nastêpnych budowach pakietu, za¶ ta opcja nie bêdzie ju¿ wiêcej potrzebna.
--no-preparation
Nie próbuje przygotowywaæ drzewa budowania poprzez nak³adanie ³atek, które wyraŒnie nie s± na³o¿one.

Opcje rozpakowywania

--skip-patches
Nie nak³ada ³atek po skoñczeniu rozpakowywania.
--without-quilt
Nie u¿ywa quilt do nak³adania ³atek, ale w³asnego kodu dpkg-source. Nie bêdzie mo¿na u¿ywaæ quilt bezpo¶rednio na rozpakowanym katalogu, ale nie bêdzie on równie¿ zawieraæ plików tymczasowych quilt.

Format: 3.0 (custom)

Ten format jest szczególny. Nie jest prawdziwym formatem pakietu Œród³owego, ale mo¿e byæ u¿yty do stworzenia pakietu Œród³owego zawieraj±cego dowolne pliki.

Opcje budowania

Wszystkie argumenty nie bêd±ce opcjami s± uwa¿ane za pliki, które maj± byæ zintegrowane z generowanym pakietem Œród³owym. Pliki te musz± istnieæ i najlepiej powinny byæ w bie¿±cym katalogu. Musi byæ podany przynajmniej jeden plik.

--target-format=warto¶æ
Wymagane. Okre¶la prawdziwy format generowanego pakietu Œród³owego. Generowany plik .dsc bêdzie zawieraæ t± warto¶æ w swoim polu Format zamiast "3.0 (custom)".

Format: 3.0 (git) oraz 3.0 (bzr)

Te formaty s± eksperymentalne. Generuj± pojedyncze archiwa tar zawieraj±ce odpowiednie repozytoria systemu kontroli wersji.

Rozpakowywanie

Archiwum tar jest rozpakowywane i system kontroli wersji jest u¿ywany aby pobraæ aktualn± ga³±Œ kodu.

Budowanie

Nie zag³êbiaj±c siê dalej, wykonywane s± pewne testy aby upewniæ siê, czy nie ma ¿adnych niezatwierdzonych zmian, które nie s± ignorowane.

Nastêpnie czê¶æ katalogu Œróde³ specyficzna dla systemu kontroli wersji jest kopiowana do katalogu tymczasowego. Przed tym katalog tymczasowy jest pakowany do archiwum tar i wykonywane s± ró¿ne czynno¶ci porz±dkowe, aby zaoszczêdziæ miejsce.

B£ÊDY

Punkt, w którym nastêpuje nadpisywanie pól w porównaniu do pewnych standardowych ustawieñ pól wyj¶ciowych jest do¶æ zagmatwany.

ZOBACZ TAK¯E

dpkg-deb(1), dpkg(1), dselect(1).

AUTORZY

Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman
Copyright (C) 2008 Raphaël Hertzog

Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdŒ Powszechn± Licencjê Publiczn± GNU w wersji drugiej lub póŒniejszej, by dowiedzieæ siê o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

T£UMACZE

Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
Bartosz Feñski <fenio@debian.org>, 2004-2005
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008