ftp

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 55363 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)


BSD mandoc
BSD 4.2

NAZWA

ftp - ARPANET'owy program do przesy³ania plików

SK£ADNIA

ftp [-v ] [-d ] [-i ] [-n ] [-g ] [-q ] [host ]

OPIS

Ftp jest interfejsem u¿ytkownika do ARPANET'owego standardu - Protoko³u Przesy³ania Plików (File Transfer Protocol). Ten program pozwala u¿ytkownikom przesy³aæ pliki na i z odleg³ego miejsca w sieci.

Opcje mog± byæ podawane w linii poleceñ lub w interpretatorze komend.

-v
Ta opcja ka¿e ftp pokazywaæ wszystkie odpowiedzi z odleg³ego serwera, a tak¿e statystyki o transferze danych.
-n
Wstrzymuje ftp od próbowania auto-logina przy pierwszym po³±czeniu. Je¶li auto-login jest w³±czony, ftp sprawdzi czy w pliku .netrc (zobacz ni¿ej) w katalogu u¿ytkownika istnieje wpis opisuj±cy konto na odleg³ej maszynie. Je¶li wpis nie istnieje, ftp spyta o login na odleg³ym serwerze (standardowo jest to nazwa u¿ytkownika, na komputerze lokalnym) i je¶li bêdzie potrzebne o has³o i konto na które siê zalogowaæ.
-i
Wy³±cza interaktywne pytania podczas wielokrotnego ¶ci±gania plików.
-d
W³±cza debuggowanie.
-g
Wy³±cza rozszerzanie znaków specjalnych w nazwach plików (np. *,?,[],{})
-q
Wychodzi, gdy wyst±pi b³±d podczas wykonywania polecenia w makrze.

Host, z którym ftp ma siê komunikowaæ mo¿e byæ podany w linii poleceñ. Je¶li tak siê stanie, ftp od razu spróbuje siê po³±czyæ z serwerem FTP na tym ho¶cie. W przeciwnym wypadku ftp wejdzie do swojego interpretatora poleceñ i bêdzie czeka³ na polecenia od u¿ytkownika. Kiedy ftp czeka na polecenia od u¿ytkownika, `ftp>' jest pokazywane na ekranie. Nastêpuj±ce komendy s± rozpoznawane przez ftp

! [komenda [arg ] ]
Wywo³uje interaktywny shell na lokalnym komputerze. Je¿eli podano jakie¶ argumenty, pierwszy jest uwa¿any za polecenie do wykonania od razu, z reszt± argumentów jako jego argumenty.
$ nazwa-makra [arg ]
Wykonuje makro o nazwie nazwa-makra zdefiniowane przy pomocy komendy macdef Argumenty s± przekazywane do makra bez rozszerzania nazw (unglobbed).
konto [has³o ]
Dostarcza dodatkowe has³o potrzebne, aby mieæ dostêp do zasobów, po tym jak logowanie zosta³o zakoñczone pomy¶lnie. Je¶li nie podano ¿adnych argumentów, u¿ytkownik bêdzie zapytany o has³o do konta w trybie bez wy¶wietlania znaków.
append plik-lokalny [plik-zdalny ]
Dopisz plik lokalny do plik na odleg³ej maszynie. Je¶li plik-lokalny pozosta³ niezdefiniowany, nazwa lokalnego pliku jest u¿ywana do nazwania pliku odleg³ego po zmianie komendami z ustawieñ poleceñ ntrans lub nmap . Transfer pliku korzysta z ustawieñ type format mode i structure
ascii
Ustawia tryb przesy³ania plików ( type ) na sieciowy ASCII Jest to standardowe ustawienie.
bell
W³±cza sygna³ d¼wiêkowy po skoñczeniu ka¿dego polecenia przes³ania pliku.
binary
Ustawia tryb przesy³ania plików ( type ) na binarny.
bye
Koñczy sesjê FTP z odleg³ym serwerem i wychodzi z ftp Koniec pliku tak¿e zakoñczy sesjê i skoñczy dzia³anie.
case
Zmienia wra¿liwo¶æ na wielko¶æ liter w odleg³ych plikach podczas polecenia mget Kiedy case jest w³±czone (standardowo wy³±czone), du¿e litery w nazwach plików na odleg³ym komputerze zostan± zmienione na ma³e litery podczas zapisywania w katalogu lokalnym.
cd zdalny-katalog
Zmienia aktualny katalog na odleg³ym komputerze na zdalny-katalog
cdup
Zmienia aktualny katalog na odleg³ym komputerze na katalog o jeden stopieñ wy¿szy.
chmod prawa nazwa-pliku
Zmienia prawa dostêpu do pliku nazwa-pliku na odleg³ym komputerze na prawa
close
Koñczy sesjê FTP z odleg³ym serwerem i wraca do interpretatora poleceñ. Wszystkie zdefiniowane makra s± usuwane.
cr
Zmienia usuwanie znaku powrotu karetki na koñcach linii w plikach przesy³anych w trybie ascii. Rekordy s± koñczone znakami cr/lf, w czasie przesy³ania w trybie ascii. Kiedy cr jest w³±czone (standardowo), powrót karetki (cr) jest usuwane zgodnie z ogranicznikiem pojedynczej linii systemu UNIX Rekordy w systemach nie- UNIX mog± zawieraæ linie. Ta struktura pozostanie tylko wtedy, kiedy cr jest wy³±czone.
delete plik-zdalny
Usuwa plik plik-zdalny na odleg³ym komputerze.
debug [warto¶æ-debuga ]
Zmienia tryb debuggowania. Je¶li opcjonalny argument warto¶æ-debuga zostanie podany, jest on u¿ywany do ustawienia poziomu debugowania. Kiedy debugowanie jest w³±czone, ftp pokazuje ka¿d± liniê wysy³an± do serwera, poprzedzon± ci±giem `-->'
dir [remote-directory ] [local-file ]
Drukuje listê zawarto¶ci katalogu remote-directory opcjonalnie umieszczaj±c j± w pliku lokalnym local-file Je¶li pytania interaktywne s± w³±czone, ftp poprosi u¿ytkownika o weryfikacjê ostatniego argumentu, bêd±cego docelowym plikiem lokalny do którego zostanie zapisany wynik dir Je¶li ¿aden katalog nie zostanie podany, u¿ywany jest aktualny katalog na odleg³ym serwerze. Je¶li ¿aden lokalny plik nie zostanie podany lub local-file jest -, wynik zostanie pokazany na terminalu.
disconnect
Synonim dla close
forma format
Zmienia formê przesy³ania na format Standardowym formatem jest file.
get plik-zdalny [plik-lokalny ]
¦ci±ga plik plik-zdalny i zachowuje go na lokalnym komputerze. Je¶li nazwa pliku lokalnego nie zostanie podana, plik nazywany jest tak jak na odleg³ej maszynie, zgodnie z ustawieniami case ntrans i nmap Aktualne ustawienia type form mode i structure s± u¿ywane przy przesy³aniu pliku.
glob
Zmienia rozszerzanie nazw plików dla poleceñ mdelete mget i mput Je¶li rozszerzanie jest wy³±czone przy pomocy glob argumenty bêd±ce nazwami plików nie s± rozszerzane. Rozszerzanie dla mput jest wykonywane tak jak w csh(1). Dla mdelete i mget ka¿dy odleg³y plik jest rozszerzany osobno na odleg³ym serwerze i lista plików nie jest ³±czona. Rozszerzanie nazw katalogów jest inne od rozszerzania nazw katalogów: dok³adny rezultat zale¿y od odleg³ego systemu operacyjnego i serwera ftp. Mo¿na go wcze¶niej podgl±dn±æ przy pomocy `mls' remote-files - Uwaga: mget i mput nie maj± za zadanie przesy³aæ ca³e podkatalogi z plikami. To mo¿e byæ wykonywane przez przesy³anie archiwów tar(1) tych podkatalogów (w trybie binarnym).
hash
Zmienia wypisywanie hasha (``#'') dla ka¿dego przes³anego bloku danych. D³ugo¶æ ka¿dego bloku wynosi 1024 bajty.
help [komenda ]
Pokazuje informacjê o znaczeniu polecenia komenda Je¶li nie podano ¿adnego argumentu ftp pokazuje listê wszystkich poleceñ.
idle [sekundy ]
Ustawia licznik bezczynno¶ci na odleg³ym serwerze na sekundy sekund. Je¶li sekundy zosta³y pominiête, pokazywany jest aktualny licznik bezczynno¶ci.
lcd [katalog ]
Zmienia aktualny katalog na lokalnej maszynie. Je¶li katalog nie zosta³ podany, u¿ywany jest katalog domowy u¿ytkownika.
ls [remote-directory ] [local-file ]
Pokazuje zawarto¶æ katalogu na odleg³ej maszynie. Lista zawiera informacje systemowe, które zosta³y wybrane przez serwer; np. wiêkszo¶æ systemów UNIX poka¿e listê z komendy `ls' -l . (Zobacz tak¿e nlist . Je¶li nie podano remote-directory aktualny katalog roboczy jest u¿ywany. Je¶li interaktywne pytania s± w³±czone, ftp ka¿e u¿ytkownikowi potwierdziæ, ¿e ostatni argument rzeczywi¶cie jest docelowym plikiem lokalnym do którego zostanie zapisany wynik polecenia ls Je¶li nie podano pliku lokalnego lub local-file jest `- ' lista pokazywana jest w oknie terminala.
macdef nazwa-makra
Definiuje makro. Kolejne linie s± zapisywane do makra o nazwie nazwa-makra pusta linia koñczy wprowadzanie poleceñ. Istnieje limit 16 makr i 4096 znaków we wszystkich zdefiniowanych makrach. Makro pozostaje zdefiniowanym dopóki nie wykona siê polecenia close Przy wykonywaniu makra, znaki `$' i `\' interpterowane s± jako znaki specjalne. Liczba lub liczby poprzedzone znakiem `$' s± zamieniane na odpowiednie argumenty z linii wywo³uj±cej makro. `i' poprzedzone przez `$' sygnalizuje, ¿e makro ma zostaæ zapêtlone. Przy pierwszym przej¶ciu `$i' zamieniane jest przez pierwszy argument w linii wywo³ania makra, przy drugim przej¶ciu zamieniany jest przez drugi argument, itd. Dowolny znak poprzedzony przez `\' zamieniany jest na ten znak. Mo¿esz u¿yæ `\' aby zapobiec specjalnemu traktowaniu znaku `$'.
mdelete [zdalne-pliki ]
Usuwa pliki zdalne-pliki z odleg³ego serwera.
mdir zdalne-pliki plik-lokalny
Tak jak dir tylko, ¿e mo¿na podaæ wiele plików. Je¶li w³±czone s± interaktywne pytania, ftp ka¿e u¿ytkownikowi potwierdziæ, ¿e ostatni argument rzeczywi¶cie jest plikiem lokalnym do którego zostanie zapisany wynik polecenia mdir
mget zdalne-pliki
Rozszerza nazwy dla zdalnych-plików na odleg³ym serwerze i wykonuje get dla ka¿dego pliku otrzymanego w ten sposób. Zobacz tak¿e glob gdzie opisane s± detale rozszerzania nazw. Ka¿dy z tych plików zostanie przetworzony zgodnie z ustawieniami case ntrans i nmap Pliki s± przesy³ane do lokalnego aktualnego katalogu, który mo¿e zostaæ zmieniony przy pomocy `lcd' katalog ; nowy katalog lokalny mo¿e zostaæ utworzony przez `!' mkdir katalog .
mkdir nazwa-katalogu
Tworzy nowy katalog na odleg³ej maszynie.
mls zdalne-pliki plik-lokalny
Tak jak nlist poza tym, ¿e mo¿e byæ podane wiele odleg³ych plików oraz katalog lokalny plik-lokalny musi zostaæ podany. Je¶li w³±czone s± interaktywne pytania, ftp ka¿e u¿ytkownikowi potwierdziæ, ¿e ostatni argument rzeczywi¶cie jest plikiem lokalnym, do którego zostanie zapisany wynik polecenia mls
tryb [nazwa-trybu ]
Ustawia tryb przesy³ania na nazwê-trybu Standardowo jest to tryb stream.
modtime nazwa-pliku
Pokazuje datê ostatniej modyfikacji pliku na odleg³ym serwerze.
mput pliki-lokalne
Rozszerza znaki specjalne w nazwach plików lokalnych podanych jako argumenty i wykonuje put dla ka¿dego otrzymanego pliku. Zobacz tak¿e glob gdzie opisane s± detale rozszerzania nazw. Ka¿dy z tych plików zostanie przetworzony zgodnie z ustawieniami ntrans i nmap
newer nazwa-pliku [plik-lokalny ]
Pobiera plik, gdy data modyfikacji na odleg³ym serwerze jest pó¼niejsza ni¿ data modyfikacji pliku lokalnego. Je¶li lokalny plik nie istnieje, plik odleg³y jest uwa¿any za nowszy. W przeciwnym wypadku ta komenda jest identyczna z get get
nlist [zdalny-katalog ] [plik-lokalny ]
Pokazuje listê plików w katalogu na odleg³ym komputerze. Je¶li zdalny-katalog nie zosta³ podany, u¿ywany jest aktualny katalog roboczy. Je¶li w³±czone s± interaktywne pytania, ftp ka¿e u¿ytkownikowi potwierdziæ, ¿e ostatni argument jest plikiem lokalnym, do którego zostanie zapisany wynik polecenia nlist Je¶li lokalny plik nie zosta³ podany lub podano -, wynik pokazywany jest na terminalu.
nmap [inwzorzec outwzorzec ]
W³±cza lub wy³±cza mechanizm mapowania nazw plików. Je¶li nie podano argumentów jest on wy³±czany. Je¶li podano argumenty pliki odleg³e s± mapowane w czasie komend mput oraz put wydanych bez podanych plików odleg³ych. Je¶li podano argumenty, pliki lokalne s± mapowane podczas komend mget oraz get wydanych bez podanych plików lokalnych. To polecenie jest przydatne podczas po³±czeñ z systemami nie- UNIX z inn± konwencj± nazywania plików. Mapowanie robione jest ze wzorców inwzorzec i outwzorzec [Inwzorzec ] jest wzorem dla plików przychodz±cych (które mog³y ju¿ byæ przetworzone zgodnie z ustawieniami ntrans i case ). Zmienne wzorcowe s± robione przez umieszczanie sekwencji `$1', `$2', ..., `$9' w inwzorzec U¿ycie `\' zapobiega specjalnemu traktowaniu znaku `$'. Wszystkie inne znaki s± traktowane dos³ownie i u¿ywane do okre¶lenia warto¶ci zmiennych nmap [inwzorzec ] Np. podanie jako inwzorzec $1.$2 oraz jako odleg³± nazwê pliku "mydata.data", $1 przyjmie warto¶æ "mydata", a $2 przyjmie warto¶æ "data". Outwzorzec okre¶la rezultat po mapowaniu. Sekwencje `$1', `$2', ...., `$9' s± zamieniane przez warto¶ci wynikaj±ce ze wzorca inwzorzec Ci±g `$0' jest zamieniany przez oryginaln± nazwê pliku. Dodatkowo ci±g `[seq1 ] ' , Ar seq2 zamieniany jest przez [seq1 ] je¶li seq1 nie jest puste; w przeciwnym wypadku zamieniane jest na seq2 Np. polecenie

nmap $1.$2.$3 [$1,$2].[$2,file]

da wynik "myfile.data" dla danych nazw "myfile.data" oraz "myfile.data.old", "myfile.file" dla plików wej¶ciowych "myfile" i "myfile.myfile" dla ".myfile". Odstêpy mog± byæ zawarte w outwzorzec tak jak w przyk³adzie: `nmap $1 sed "s/ *$//" > $1' . U¿ycie znaku `\' zapobiega specjalnemu traktowaniu znaków `$','[','[', oraz `,'.

ntrans [inznaki [outznaki ] ]
W³±cza lub wy³±cza mechanizm t³umaczenia znaków nazw plików. Je¶li nie podano argumentów, mechanizm translacji znaków nazw plików jest wy³±czony. Je¶li podano argumenty, znaki zdalnych nazw plików podlegaj± podczas wywo³ywania komend mput i put t³umaczeniu. (o ile nie podano jawnie zdalnej nazwy pliku.) Podobnie ma siê sprawa z dzia³aniem komend mget i get . Komenda ta jest przydatna do pod³±czania siê do nie- UNIX owego komputera o innych konwencjach nazywania plików. Znaki nazwy pliku, odpowiadaj±ce znakom w inznaki s± podmieniane na ich odpowiedniki w outznaki Je¶li pozycja znaku w inznaki jest dalsza ni¿ d³ugo¶æ outznaki to znak jest kasowany z nazwy pliku.
open host [port ]
Nawi±¿ po³±czenie z podanym hostem FTP . Dodatkowo mo¿na podaæ numer portu; wtedy ftp spróbuje zestawiæ po³±czenie z serwerem FTP na okre¶lonym porcie. Je¶li w³±czona jest opcja auto-login (a jest to domy¶lne), ftp spróbuje te¿ automatycznie zalogowaæ u¿ytkownika na serwer FTP (patrz ni¿ej).
prompt
W³±cz interaktywne zapytywanie. Pojawia siê to podczas wielokrotnych transferów plików, umo¿liwiaj±c u¿ytkownikowi selektywne wysy³anie lub pobieranie plików. Je¶li jest to wy³±czone (domy¶lnie jest w³±czone), wszelkie operacje mget i mput bêd± przenosiæ wszystkie pliki; mdelete równie¿ nie bêdzie oszczêdzaæ niczego.
proxy komenda-ftp
Wywo³aj komendê ftp w drugorzêdnym po³±czeniu. Komenda ta zezwala na równoczesne po³±czenie do dwóch zdalnych serwerów ftp i przesy³anie plików miêdzy nimi dwoma. Pierwsz± komend± proxy powinna byæ open do zestawienia drugorzêdnego po³±czenia. Aby zobaczyæ listê komend ftp, dostêpnych w drugorzêdnym po³±czeniu, wpisz "proxy ?". Nastêpuj±ce komendy zachowuj± siê inaczej po poprzedzeniu przez proxy open nie definiuje nowych makr podczas procesu autologowania, close nie kasuje istniej±cych definicji makr, get i mget przesy³aj± pliki z hosta w po³±czeniu pierwszorzêdnym na host w po³±czeniu drugorzêdnym, a put mput i append przesy³aj± pliki z hosta w po³±czeniu drugorzêdnym na host w po³±czeniu pierwszorzêdnym. Trzeciorzêdne transfery plików zale¿± od obs³ugiwania przez serwer po³±czenia drugorzêdnego komendy PASV protoko³u ftp.
put plik-lokalny [plik-zdalny ]
Zapisz plik lokalny na zdalnej maszynie. Je¶li plik-zdalny nie jest podany, u¿ywana jest lokalna nazwa plików (po przetworzeniu wed³ug ustawieñ ntrans lub nmap ). Transfer plików u¿ywa bie¿±cych ustawieñ dla type format mode i structure
pwd
Drukuj nazwê bie¿±cego katalogu roboczego zdalnej maszyny.
quit
Synonim bye
quote arg1 arg2 ...
Podane argumenty s± przesy³ane dos³ownie do zdalnego serwera FTP .
recv plik-zdalny [plik-lokalny ]
Synonim get.
reget plik-zdalny [plik-lokalny ]
Reget dzia³a jak get, lecz je¶li plik-lokalny istnieje i jest mniejszy ni¿ plik-zdalny , to plik-lokalny jest uwa¿any za czê¶ciowo odebran± kopiê pliku-zdalnego , a transfer bêdzie rozpoczynany w odpowiednim miejscu pliku. Komenda ta jest przydatna do transferowania bardzo du¿ych plików poprzez sieci, maj±ce tendencje do zrywania po³±czeñ.
remotehelp [nazwa-komendy ]
Za¿±daj pomocy od zdalnego serwera FTP . Je¶li podano nazwê-komendy to jest ona równie¿ przekazywana serwerowi.
remotestatus [nazwa-pliku ]
Bez argumentów, poka¿ status zdalnej maszyny. Je¶li podano nazwy-pliku , poka¿ status nazwy-pliku zdalnej maszyny.
rename [z ] [na ]
Zmieñ nazwê pliku z na zdalnej maszynie na plik na
reset
Wyczy¶æ kolejkê odpowiedzi. Komenda ta resynchronizuje sekwencjonowanie komendy/odpowiedzi ze zdalnym serwerem ftp. Resynchronizacja jest niezbêdna po pogwa³ceniu protoko³u ftp przez zdalny serwer.
restart marker
Restartuj nastêpuj±cy zaraz get lub put pod wskazanym markerem Na systemach UNIX marker jest zazwyczaj offsetem bajtowym w pliku.
rmdir nazwa-katalogu
Usuñ katalog ze zdalnej maszyny.
runique
W³±cz zapisywanie plików na lokalnym systemie z unikalnymi nazwami plików. Je¶li plik o danej nazwie ju¿ istnieje, komendy get i mget dopisz± do nowej nazwy pliku ".1". Je¶li i ta nazwa jest nazw± istniej±cego pliku, do nazwy oryginalnej doklejane jest ".2". Proces ten trwa a¿ do ".99". Pó¼niej drukowany jest komunikat o b³êdzie i transfer dalej nie zachodzi. Generowanie unikalnej nazwy pliku bêdzie raportowane. Zauwa¿, ¿e runique nie wp³ywa na pliki lokalne, wygenerowane komend± pow³oki (patrz ni¿ej). Domy¶lnie jest to wy³±czone.
send plik-lokalny [plik-zdalny ]
Synonim put.
sendport
W³±cz u¿ywanie komend PORT . Domy¶lnie ftp próbuje u¿ywaæ komendy PORT podczas nawi±zywania po³±czenia dla ka¿dego transferu danych. U¿ywanie komendy PORT mo¿e zapobiec opó¼nieniom podczas wielokrotnych transferów plików. Je¶li komenda PORT zawiedzie, ftp u¿yje domy¶lnego portu danych. Gdy u¿ywanie komendy PORT jest wy³±czone, nie s± podejmowane ¿adne próby w kierunku u¿ywania komend PORT podczas transferów plików. Jest to przydatne dla niektórych implementacji FTP , które ignoruj± komendy PORT , lecz nieprawid³owo wskazuj±, ¿e zosta³y one przyjête.
site arg1 arg2 ...
Argumenty s± przesy³ane dos³ownie do zdalnego serwera FTP jako komenda SITE .
size nazwa-pliku
Zwraca rozmiar nazwy-pliku na zdalnej maszynie.
status
Poka¿ obecny status ftp
struct [nazwa-struktury ]
Ustaw strukturê transferu plików na nazwê-struktury Domy¶lnie u¿ywana jest struktura stream.
sunique
W³±cz zapisywanie plików na maszynie zdalnej wed³ug konwencji unique. Serwer zdalny musi obs³ugiwaæ komendê STOU protoko³u FTP. Zdalny serwer bêdzie zg³asza³ unikalne nazwy. Domy¶lnie jest to wy³±czone.
system
Poka¿ typ systemu operacyjnego zdalnej maszyny.
tenex
Ustaw typ transferu plików, wymaganego do rozmawiania z maszynami TENEX .
trace
W³±cz ¶ledzenie pakietów.
type [nazwa-typu ]
Ustaw typ transferu plików na nazwê-typu Je¶li nie podano typu, drukowany jest aktualnie ustawiony. Domy¶lnym typem jest sieciowy ASCII
umask [nowamaska ]
Ustaw domy¶ln± umaskê na zdalnym serwerze na now±maskê Je¶li nowamaska jest pominiêta, drukowana jest warto¶æ bie¿±cej.
user nazwa-u¿ytkownika [has³o ] [konto ]
Zezwala na identyfikacjê przed serwerem FTP . Je¶li has³o nie jest podane, a serwer go wymaga, ftp zapyta o nie (po wy³±czeniu lokalnego echa). Je¶li nie podano pola konta , a serwer FTP go wymaga, u¿ytkownik zostanie o nie zapytany. Je¶li podano pole konta , a zdalny serwer nie wymaga³ go podczas logowania, to po zakoñczeniu sekwencji logowania serwerowi zostanie przekazana komenda account. O ile ftp nie by³ wywo³any z wy³±czonym auto-login, proces ten jest dokonywany automatycznie w pocz±tkowym po³±czeniu z serwerem FTP .
verbose
W³±cz tryb gadatliwy. W trybie tym wszystkie odpowiedzi serwera FTP s± u¿ytkownikowi drukowane. Dodatkowo, tryb ten po transferach plików daje statystyki. Domy¶lnie tryb ten jest w³±czony.
? [komenda ]
Synonim help.

Zawieraj±ce spacje argumenty komend mog± byæ cytowane znakami cudzys³owów `"'.

PRZERYWANIE TRANSFERU PLIKÓW

Aby przerwaæ transfer plików, u¿yj terminalowego klawisza przerwania (zwykle Ctrl-C). Transfery wysy³ane zostan± zatrzymane natychmiast. Transfery odbierane zostan± zatrzymane przez wys³anie komendy ftp ABOR do zdalnego serwera i przez odrzucenie wszelkich dalszych odebranych danych. Szybko¶æ dokonania tego zadania, zale¿y od tego, jak zdalny serwer obs³uguje ABOR . Je¶li serwer nie obs³uguje komendy ABOR , znak zachêty `ftp>' nie pojawi siê a¿ serwer nie zakoñczy wysy³aæ ¿±danego pliku.

Sekwencja terminalowa przerwania bêdzie ignorowana w wypadku gdy ftp zakoñczy³ przetwarzanie lokalne i oczekuje odpowiedzi od zdalnego serwera. D³ugie opó¼nienie w tym trybie mo¿e wynikaæ z obs³ugi ABOR, opisanej powy¿ej, lub z nieoczekiwanego zachowania zdalnego serwera, ³±cznie z pogwa³ceniami protoko³u ftp. Je¶li opó¼nienia wynikaj± z nieoczekiwanego zachowania zdalnego serwera, lokalny program ftp musi byæ ubijany rêcznie.

KONWENCJE NAZYWANIA PLIKÓW

Pliki, przekazane komendom ftp jako argumenty s± przetwarzane wed³ug nastêpuj±cych zasad.
  1. Je¶li podana jest nazwa pliku `- ' to do odczytu u¿ywane bêdzie stdin a dla zapisu stdout .
  2. Je¶li pierwszy znak nazwy pliku to `|' to reszta traktowana jest jako komenda pow³oki. Ftp wtedy rozwidla (fork) pow³okê przy u¿yciu popen(3) i odczytuje (zapisuje) ze stdout (stdin). Je¶li komenda pow³oki zawiera spacje, argument musi byæ zacytowany; np. " ls -lt". Szczególnie u¿ytecznym przyk³adem tego mechanizmu jest: dir more.
  3. Przy nieudanym zakoñczeniu powy¿szych sprawdzeñ, o ile w³±czone jest ``globowanie'', nazwy lokalnych plików s± rozwijane wed³ug regu³ u¿ywanych w csh(1); c.f. komenda glob . Je¶li komenda ftp oczekuje pojedynczego pliku lokalnego (np. put ) to u¿ywany jest tylko pierwszy plik wygenerowany operacj± "globowania".
  4. Dla komend mget i get bez podanych lokalnych nazw plików, nazwa lokalna jest identyczna ze zdaln±, choæ mo¿e byæ przekszta³cana przez ustawienia case ntrans lub nmap . Ostateczna nazwa pliku mo¿e byæ jeszcze ewentualnie zmieniona je¶li w³±czone jest runique .
  5. Dla komend mput i put bez podanych zdalnych nazw plików, zdalne nazwy s± identyczne z lokalnymi, choæ mog± byæ przekszta³cone przez ustawienia ntrans lub nmap . Ostateczna nazwa pliku mo¿e byæ jeszcze ewentualnie zmieniona je¶li w³±czone jest sunique .

PARAMETRY TRANSFERU PLIKÓW

Specyfikacja FTP podaje wiele parametrów, które mog± dotyczyæ transferu plików. Parametr type mo¿e byæ jednym z ascii, image (binary), ebcdic i local byte size (przewa¿nie dla PDP -10's i PDP -20's ). Ftp obs³uguje typy ascii oraz image transferu plików plus local byte size 8 dla transferów w stylu tenex .

Ftp obs³uguje tylko domy¶lne warto¶ci dla pozosta³ych parametrów transferu plików: mode form i struct

PLIK .netrc

Plik .netrc zawiera informacje loginowe i inicjalizacji, u¿ywane przez proces autologowania. Znajduje siê w katalogu domowym u¿ytkownika. Rozpoznawane s± nastêpuj±ce elementy; mog± byæ one rozdzielone spacjami, tabulacjami lub nowymi liniami:
machine nazwa
Zidentyfikuj zdaln± maszynê nazwa Proces autologowania przeszukuje plik .netrc w poszukiwaniu elementu machine , który odpowiada zdalnej maszynie podanej w linii komend ftp, lub jako argument komendy open . Je¶li element zostanie znaleziony, przetwarzane s± dalsze elementy .netrc , z zatrzymaniem siê po osi±gniêciu nastêpnego elementu machine lub elementu default .
default
Jest to to samo co machine nazwa lecz default odpowiada dowolnej nazwie Zdefiniowany byæ mo¿e tylko jeden element default i musi znajdowaæ siê on za wszystkimi innymi elementami machine . Normalnie jest u¿ywany jako:
default login anonymous password user@site

daj±c tak u¿ytkownikowi automatyczne logowanie anonimowego ftp na maszyny niewskazane w .netrc Mo¿e to byæ przeci±¿one przez u¿ycie flagi -n , która wy³±cza autologowanie.

login nazwa
Okre¶l u¿ytkownika zdalnej maszyny. Je¶li ten element istnieje, autologowanie rozpocznie logowanie z u¿yciem podanej nazwy
password ³añcuch
Przekazuje has³o. Je¶li ten element jest obecny, proces autologowania przeka¿e podany ³añcuch je¶li zdalny serwer wymaga has³a jako czê¶ci procesu logowania. Zauwa¿, ¿e je¶li element ten jest obecny w .netrc dla u¿ytkowników innych ni¿ anonymous ftp przerwie proces autologowania je¶li .netrc jest odczytywalne przez kogokolwiek poza u¿ytkownikiem.
konto ³añcuch
Przeka¿ dodatkowe has³o konta. Je¶li ten element jest obecny, proces autologowania przeka¿e podany ³añcuch je¶li serwer za¿±da dodatkowego has³a konta. Je¶li nie za¿±da, autologowanie rozpocznie komendê ACCT .
macdef name
Definiuje makro. Ten element funkcjonuje jak komenda macdef . Makro jest definiowane z podan± nazw±; jego zawarto¶æ rozpoczyna siê w nastêpnej linii .netrc i trwa a¿ do spotkania pustej linii (kolejne znaki nowej linii). Je¶li zdefiniowane jest makro o nazwie init , to jest ono wykonywane automatycznie jako pierwszy krok procesu autologowania.

¦RODOWISKO

Ftp korzysta z nastêpuj±cych zmiennych ¶rodowiskowych.
HOME
Dla domy¶lnego po³o¿enia pliku .netrc , o ile taki istnieje.
SHELL
Dla domy¶lnej pow³oki.

ZOBACZ TAK¯E

ftpd(8)

HISTORIA

Komenda ftp pojawi³a siê w BSD 4.2

B£ÊDY

Prawid³owe wykonywanie wielu komend zale¿y od prawid³owego zachowania siê zdalnego serwera.

B³±d w traktowaniu powrotów karetki w kodzie transferu trybu-ascii w BSD 4.2 zosta³ poprawiony. Poprawka ta mo¿e powodowaæ nieprawid³owo¶ci w przesy³aniu plików binarnych do i od BSD 4.2 w trybie ascii. Sposobem na unikniêcie tego problemu jest u¿ywanie typu binarnego.