gs

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 28 Lipca 1994 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

gs - Aladdin Ghostscript wersja 3.0 -- interpreter/przegl±darka

SK£ADNIA

gs [ opcje ] [ pliki ] ...

OPIS

Ghostscript jest jêzykiem programowania, podobnym do jêzyka PostScript (tm) firmy Adobe Systems, który z kolei jest podobny do Fortha. Gs odczytuje kolejno pliki i wykonuje je jako programy Ghostscripta. Po zrobieniu tego, odczytuje dalsze wej¶cie ze strumienia standardowego wej¶cia (zwykle klawiatura). Ka¿da linia jest interpretowana osobno. Aby zakoñczyæ pracê z interpreterem, wykonaj komendê `quit'. Interpreter koñczy dzia³±nie równie¿ po napotkaniu koñca pliku. Bezpieczne jest wpisanie znaku przerwanai (np. Ctrl-C).

Interpreter rozpoznaje ró¿ne ni¿ej opisane prze³±czniki, które mog± pojawiæ siê w dowolnym miejscu linii komend i tyczyæ siê dalszych plików.

Informacjê o pomocy mo¿na uzyskaæ, wywo³uj±c Ghostscript z prze³±cznikiem -h lub -?. Informacja ta zawiera te¿ listê dostêpnych urz±dzeñ.

Ghostscript mo¿e zostaæ skompilowany z wieloma urz±dzeniami wyj¶ciowymi. Normalnie otwiera pierwsze i kieruje tam wyj¶cie. Aby u¿yæ urz±dzenia xyz, za³±cz prze³±cznik


    -sDEVICE=xyz

w linii komend. Zauwa¿, ¿e ten prze³±cznik musi poprzedzaæ pierwszy plik .ps i ¿e tylko jego pierwsze wywo³anie ma efekt. Na przyk³ad dla wyj¶cia na drukarce Epson, mo¿esz u¿yæ komendy pow³oki

    gs -sDEVICE=epson myfile.ps

zamiast

    gs myfile.ps

Mo¿esz te¿ wpisaæ

    (epson) selectdevice

    (myfile.ps) run

Ca³e wyj¶cie idzie na drukarkê, zamiast na wy¶wietlacz, a¿ do notki. Mo¿esz prze³±czaæ urz±dzenia w dowolnym momencie, u¿ywaj±c procedury selectdevice,

    (vga) selectdevice

lub

    (epson) selectdevice

Jako trzeci± opcjê, mo¿esz zdefiniowaæ zmienn± ¶rodowiskow± GS_DEVICE, która przechowuje potrzebn± nazwê. Priorytety tych sposobów, od najwy¿szego do najni¿szego to:

    selectdevice

    (command line)

    GS_DEVICE

    (pierwsze urz±dzenie z listy kompilacji)

Aby wybraæ gêsto¶æ wydruku na drukarce, u¿yj


    gs -sDEVICE=<urz±dzenie> -r<xwym>x<ywym>

Np. tryb najni¿szej gêsto¶ci na 9 ig³owym Epsonie mo¿na uzyskaæ przez

    gs -sDEVICE=epson -r60x72

a najwy¿szej przez

    gs -sDEVICE=epson -r240x72.

Je¶li jako urz±dzenie wyj¶ciowe wybierzesz drukarkê, Ghostscript umo¿liwi ci kontrolowanie gdzie urz±dzenie wysy³a swoje wyj¶cie. Zazwyczaj wyj¶cie idzie na systemach Unixowych bezpo¶rednio do pliku scratch. Aby wys³aæ wyj¶cie do serii plików foo1.xyz, foo2.xyz, u¿yj prze³±cznika


    -sOutputFile=foo%d.xyz

Znak %d jest specyfikacj± formatu printf; mo¿esz u¿yæ innych formatów, takich jak %02d. Ka¿dy plik odbierze jedn± stronê wyj¶cia. W innym wypadku, aby wys³aæ wyj¶cie do pojedynczego pliku foo.xyz, w którym po³±czone s± wszystkie strony, u¿yj prze³±cznika

    -sOutputFile=foo.xyz

Na systemach unixowych mo¿na wyj¶cie przesy³aæ przez ³±cze. Na przyk³ad, aby przelaæ wyj¶cie komendy `lpr' (która pod wieloma systemami Unixowymi jest komend±, która sk³aduje wyj¶cie drukarki), u¿yj prze³±cznika


    -sOutputFile=\|lpr

Mo¿esz te¿ wysy³±æ wyj¶cie na stdout, umo¿liwiaj±c tworzenie ³±cza,

    -sOutputFile=-

W tym wypadku musisz te¿ u¿yæ prze³±cznika -q, aby uchroniæ Ghostscript przed drukowaniem na stdout komunikatów.

Aby zobaczyæ, jakie urz±dzenia s± dostêpne, wpisz po uruchomieniu Ghostscripta


    devicenames ==

Listê tê mo¿esz zobaczyæ te¿ u¿ywaj±c prze³±czników -h lub -? w linii komend.

Aby wybraæ inny rozmiar papieru, u¿yj prze³±cznika linii komend


    -sPAPERSIZE=znany rozmiar papieru

np,

    -sPAPERSIZE=a4

lub

    -sPAPERSIZE=legal

PLIKI INICJALIZACYJNE

Szukaj±c plików inicjalizacyjnych (gs_*.ps), plików zwi±zanych z fontami, lub pliku dla operatora `run', Ghostscrupt najpierw próbuje otworzyæ plik o podanej nazwie (w bie¿±cym katalogu, je¶li nie podano ¿adnego). Je¶li to siê nie powiedzie, a nazwa pliku nie wskazuje jawnie katalogu, lub napêdu (nie rozpoczyna siê od `/' na systemach Unixowych), Ghostscript korzysta z nastêpuj±cych katalogów (odpowiednio w kolejno¶ci):
1.
Katalogi podane prze³±cznikami -I w linii komend;
2.
Katalogi podane w zmiennej ¶rodowiskowej GS_LIB;
3.
Katalogi podane w makrze GS_LIB_DEFAULT w pliku makefile Ghostscrupta (które jest ustawione na "/usr/local/lib/ghostscript:/usr/local/lib/ghostscript/fonts").

Katalogi podane w wy¿ej wymienionych sposobach mog± byæ pojedynczymi katalogami, lub listami katalogów, rozdzielonymi znakiem `:'.

ZASOBY X

Ghostscript szuka nastêpuj±cych zasobów dla programu o nazwie `Ghostscript':
borderWidth
Szeroko¶æ ramki w pikselach (domy¶lnie = 1).
borderColor
Nazwa koloru ramki (domy¶lnie = black).
geometry
Rozmiar okna i jego po³o¿enie WxH+X+Y (domy¶lnie NULL).
xResolution
Liczba pikseli x na cal (domy¶lnie obliczana z WidthOfScreen i WidthMMOfScreen).
yResolution
Liczba pikseli y na cal (domy¶lnie obliczana z HeightOfScreen i HeightMMOfScreen).
useBackingPixmap
Okre¶la czy u¿ywaæ mechanizmu backing store do zachowywania okna wy¶wietlania (domy¶lnie = true).

Zobacz tez plik `use.doc' dla kompletniejszej listy zasobów.

Aby ustawiæ te zasoby, wstaw je do pliku (takiego jak ~/.Xresources) w nastêpuj±cej postaci:


    Ghostscript*geometry:  612x792-0+0

    Ghostscript*xResolution: 72

    Ghostscript*yResolution: 72

Nastêpnie za³aduj warto¶ci domy¶lne do serwera X:


    % xrdb -merge ~/.Xresources

OPCJE

-- nazwapliku arg1 ...
Bierze nastêpny argument jako nazwê pliku, lecz pozosta³e argumenty pobiera i definiuje nazwê ARGUMENTS w userdict (nie w systemdict) jako tablicê tych ³añcuchów, przed uruchomieniem pliku. Gdy Ghostscrupt zakoñczy wykonywanie pliku, wychodzi do pow³oki.
-Dnazwa=token

-dnazwa=token
Definiuj nazwê w systemdict na podan± definicjê. Token musi byæ dok³±dnie jeden (jak zdefiniowano operatorem `token') i nie mo¿e zawieraæ bia³ych spacji.
-Dnazwa

-dnazwa
Definiuj nazwê w systemdict, której warto¶æ wynosi null.
-Snazwa=napis

-snazwa=napis
Definiuj nazwê w systemdict na podan± warto¶æ napisow±. Jest to ró¿ne od -d. Na przyk³ad, -dnazwa=35 jest równowa¿ne fragmentowi programu
                       /nazwa 35 def

podczas gdy -s nazwa=35 jest równowa¿ne
                       /nazwa (35) def
-q
Ciche uruchamianie - nie drukuj normalnych komunikatów startowych i rób to, co -dQUIET.
-gliczba1xliczba2
Rownowa¿ne do -dDEVICEWIDTH=liczba1 i -dDEVICEHEIGHT=liczba2. Jest to dla u¿ytku urz±dzeñ (takich jak okna X11), które wymagaj± (lub zezwalaj±) na podanie wysoko¶ci i szeroko¶ci.
-rliczba

-rliczba1xliczba2
Równowa¿ne do -dDEVICEXRESOLUTION=liczba1 i -dDEVICEYRESOLUTION=liczba2. Jest to dla u¿ytku urz±dzeñ (takich jak drukarki), które obs³uguj± wiele rozdzielczo¶ci X i Y. (Je¶li podana jest tylko jedna liczba, to u¿ywana jest ona dla rozdzielczo¶ci zarówno X jak i Y.)
-Ikatalogi
Dodaje podan± listê katalogów na pocz±tek ¶cie¿ki przeszukiwania plików bibliotecznych.
-
Nie jest to tak naprawdê prze³±cznik. Mówi Ghostscruptowi, ¿e z pliku, lub potoku nadchodzi standardowe wej¶cie. Ghostscript odczytuje to wej¶cie a¿ do koñca pliku, wykonuj±c je jak ka¿dy inny plik, a nastêpnie kontynuuje przetwarzanie linii poleceñ. Na koñcu linii poleceñ, Ghostscript koñczy dzia³anie (a nie przechodzi do trybu interaktywnego).

Zauwa¿, ¿e gs_init.ps powoduje, ¿e systemdict staje siê dostêpny tylko dla odczytu, wiêc warto¶ci nazw zdefiniowanych przez -D/d/S/s nie mog± byæ zmieniane (choæ oczywi¶cie mog± byæ powstrzymywane przez definicje w userdict, lub innych s³ownikach.)

NAZWY SPECJALNE

-dDISKFONTS
Powoduje, ¿e kszta³ty znaków bêd± ³adowane z dysku za pierwszym napotkaniem. (Normalnie Ghostscript ³aduje wszystkie podczas ³adowania fontu.) Mo¿e to umo¿liwiæ za³adowanie wiêkszej ilo¶ci fontów do pamiêci, spowalniaj±c renderowanie.
-dNOCACHE
Wy³±cza buforowanie znaków. Przydatne tylko dla debuggowania.
-dNOBIND
Wy³±cza operator `bind'. Przydatne dla debuggowania.
-dNODISPLAY
Powstrzymuje normaln± inicjalizacjê urz±dzenia wyj¶ciowego. Mo¿e to byæ przydatne dla debuggowania.
-dNOPAUSE
Wy³±cza znak zachêty i pauzowanie na koñcu ka¿dej strony. Mo¿e to byæ przydatne dla aplikacji, gdzie inny program kieruje Ghostscriptem.
-dNOPLATFONTS
Wy³±cza u¿ywanie fontów, przekazanych przez podlegaj±c± platformê (np. X Window System). Mo¿e to byæ potrzebne je¶li fonty platformy wygl±daj± gorzej ni¿ fonty skalowalne.
-dSAFER
Wy³±cza operatory deletefile i renamefile, oraz zdolno¶æ otwierania plików w innych trybach ni¿ tylko dla odczytu. Mo¿e to byæ przydatne dla sk³adowisk i innych wra¿liwych ¶rodowisk.
-dWRITESYSTEMDICT
Pozostawia systemdict w stanie zezwolenia na zapis. Jest to potrzebne podczas uruchamiania specjalnych programów narzêdziowych, takich jak font2c i pcharstr, które musz± obchodziæ normaln± ochronê dostêpu PostScript.
-sDEVICE=urz±dzenie
Wybierz alternatywne pocz±tkowe urz±dzenie wyjsciowe.
-sOutputFile=nazwapliku
Wybierz alternatywny plik wyj¶ciowy (lub ³±cze) dla pocz±tkowego urz±dzenia wyj¶ciowego.

PLIKI

/usr/local/lib/ghostscript/*
Pliki startowe, narzêdzia i podstawowe definicje fontów.
/usr/local/lib/ghostscript/fonts/*
Dodatkowe definicje fontów.
/usr/local/lib/ghostscript/examples/*
Demonstracyjne pliki Ghostscript.
/usr/local/lib/doc/ghostscript/doc/*
Dokumentacja.

ZOBACZ TAK¯E

Pliki dokumentacji (patrz wy¿ej).

B£ÊDY

Zobacz grupê dyskusyjn± `comp.lang.postscript'.