info

Autres langues

Langue: pl

Version: 7 grudnia 1990 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

info - system hipertekstu GNU

SKŁADNIA

info [ --nazwa-opcji wartość-opcji ] opcja-menu ... Copyright (C) 1989, 1993 Free Software Foundation, Inc.

OPIS

W ramach projektu GNU stworzono system hipertekstu o nazwie Info pozwalający na drukowanie pliku pomocy lub jego przeglądanie za pomocą programu info. Programu info można używać wewnątrz edytora Emacs, lub też uruchamiać samodzielny program, który został opisany w tej instrukcji. Ta strona opisuje w skrócie możliwości programu.

OPCJE

--directory katalog
Dodanie katalogu do listy katalogów przeglądanych, gdy info poszukuje pliku. Możesz użyć opcji --directory wielokrotnie. Możesz zamiast tej opcji użyć zmiennej środowiskowej INFOPATH; jeżeli opcja --directory nie zostanie użyta, wówczas używana jest zmienna INFOPATH. Wartością INFOPATH jest lista katalogów rozdzielonych dwukropkami. Jeżeli zmienna INFOPATH nie istnieje i nie użyto opcji --directory-path, info używa domyślnej ścieżki.
-f plik
Otworzenie konkretnego pliku info. Domyślnie jest to plik dir; jeżeli użyjesz tej opcji, info rozpocznie przeglądanie węzła Top pliku, tzn. węzła (PLIK)Top.
-n węzeł
Przeglądanie konkretnego węzła w pliku startowym wczytywanym przez info. Ta opcja jest szczególnie użyteczna we współdziałaniu z opcją --file. Możesz użyć opcji --node wielokrotnie.
-o plik
Zapisanie treści pliku info do pliku, zamiast uruchomienia interaktywnej sesji info.
-h
Wyświetlenie krótkiego opisu dostępnych opcji programu info.
--version
Wyświetlenie wersji programu info i zakończenie działania.
menu-item
Pozostałe argumenty są traktowane przez info jako nazwy elementów menu. Pierwsza z nich jest opcją menu w pierwszym otwieranym pliku. Drugi argument jest opcją menu w węźle określonym pierwszym argumentem. Możesz się łatwo przenosić między węzłami korzystając z opcji menu je określających. Na przykład:

info emacs buffers

wybiera najpierw opcję menu emacs w węźle (dir)Top, a następnie opcję menu buffers w węźle (emacs)Top.

POLECENIA

Podczas używania programu info dostępne są następujące polecenia:
h
Wprowadzenie do używania programu Info.
?
Krótki opis poleceń Info.
h
Wybór opcji menu 'info' w głównym węźle; daje to znacznie bardziej wyczerpujący zbiór informacji niż ?.
Ctrl-g
Anulowanie jakiejkolwiek wykonywanej właśnie czynności.
Ctrl-l
Odświeżenie ekranu.

Wybór innych węzłów:

n
Wybranie węzła 'następnego' w stosunku do bieżącego.
p
Wybranie węzła 'poprzedniego' w stosunku do bieżącego.
u
Wybranie węzła 'nadrzędnego' w stosunku do bieżącego.
m
Wybór opcji menu określonej przez wpisanie jej nazwy. Wybranie opcji menu powoduje przejście do innego węzła. Nie trzeba wpisywać kompletnej nazwy węzła; po wpisaniu kilku początkowych liter i naciśnięciu spacji lub tabulatora info spróbuje uzupełnić nazwę. Jeżeli do wpisanych początkowych liter pasuje kilka opcji menu to po ponownym naciśnięciu spacji lub tab zostanie wyświetlona ich lista. Możesz też uzyskać tę listę naciskając ?. Po wpisaniu kilku znaków i naciśnięciu klawisza return info spróbuje uzupełnić nazwę; jeżeli do początkowych liter pasowało kilka nazw opcji, wybrana zostanie pierwsza z nich.
f
Przejście do węzła określonego przez odnośnik (hiperlink). Zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy odnośnika (działa uzupełnianie nazw jak dla opcji m).
l
Przejście do ostatnio odwiedzonego węzła.

przenoszenie się w granicach węzła:

Space
Jedna strona w dół.
DEL
Jedna strona w górę.
b
Początek węzła.

Polecenia zaawansowane:

q
Koniec pracy programu info.
1
Pierwsza opcja w menu danego węzła.
2 -- 5
Druga ... piąta opcja w menu danego węzła.
g
Przeniesienie się do węzła określonego nazwą. Można podać również nazwę pliku, jak np. (PLIK)WĘZEŁ.
s
Poszukiwanie w danym pliku info danego ciągu znaków.
M-x print-node
Potokowe przesłanie (pipe) zawartości bieżącego węzła do polecenia określonego przez zmienną środowiskową INFO_PRINT_COMMAND. Jeżeli zmienna nie istnieje, zawartość węzła jest przesyłana bezpośrednio do lpr.

ŚRODOWISKO

INFOPATH
Lista nazw katalogów poprzedzielanych dwukropkami, w których należy szukać plików info. Używana, jeżeli nie użyto opcji --directory.
INFO_PRINT_COMMAND
Nazwa polecenia służącego do drukowania.

ZOBACZ TAKŻE

emacs(1), pinfo(1)

AUTOR

Brian Fox, Free Software Foundation
bfox@ai.mit.edu

AUTOR OPISU

Robert Lupton; updated by Robert J. Chassell.
rhl@astro.princeton.edu; bob@gnu.ai.mit.edu