tail

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: FSF (openSuse - 09/10/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

tail - wypisz koñcow± czê¶æ pliku

SK£ADNIA

tail
[-c [+]N[bkm]] [-n[+]N] [-fqsv] [--bytes=[+]N[bkm]]
[--lines=[+]N] [--follow[=how]] [--retry]
[--sleep-interval=N] [--pid=PID]
[--max-consecutive-size-changes=N] [--max-unchanged-stats=N] [--quiet] [--silent]
[--verbose] [--help] [--version] [plik...]
tail
[{-,+}Nbcfklmqsv] [plik...]

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest ju¿ utrzymywana i mo¿e byæ niedok³adna lub niekompletna. Autorytatywnym ¼ród³em jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostêp do niej uzyskasz wpisuj±c w wierszu poleceñ:
pinfo tail
lub
info tail.

Ta strona podrêcznika opisuje polecenie tail w wersji GNU.

tail wypisuje koñcow± czê¶æ (domy¶lnie 10 linii) ka¿dego podanego pliku; czyta ze standardowego wej¶cia je¶li nie podano plików, albo je¶li napotkano nazwê pliku '-'. Je¶li podano wiêcej ni¿ jedn± nazwê pliku, wypisuje tak¿e nag³ówek sk³adaj±cy siê z nazwy pliku otoczonej `==>' i `<==', przed wypisem dla ka¿dego pliku.

GNU tail mo¿e wypisaæ dowoln± ilo¶æ danych, w odró¿nieniu od wersji UNIX-owych, które u¿ywaj± bufora o sta³ym rozmiarze. Nie ma on opcji -r (wypisywanie odwrotnie), gdy¿ odwracanie pliku to faktycznie zupe³nie inne zadanie ni¿ wypisywanie koñca pliku; tail z BSD potrafi odwróciæ tylko pliki, które s± nie wiêksze ni¿ jego bufor, przewa¿nie 32k. Bardziej niezawodnym i wszechstronnym sposobem odwracania plików jest polecenie GNU tac.

OPCJE

tail akceptuje dwa formaty opcji: nowy, w którymi liczby s± argumentami opcji literowych (`-n 1'), i stary, w którym +, -, i opcjonalne liczby poprzedzaj± jakiekolwiek opcje literowe (`-1' lub `+1').

Je¶li liczba ('N') zaczyna siê od znaku +, tail zaczyna wypisywanie od N-tego elementu od pocz±tku ka¿dego pliku, a nie od koñca.

-Nopcje, +Nopcje
Opcja taka jest rozpoznawana tylko je¶li jest podana jako pierwsza. N jest liczb± dziesiêtn±, po której opcjonalnie wystêpuje litera rozmiaru (`b', `k', `m') jak w opcji `-c', lub litera `l' oznaczaj±ca zliczanie linii, albo inne litery opcji (`cfqv').
-c N, --bytes=N
Wypisuje koñcowe N bajtów. N to liczba naturalna, po której opcjonalnie nastêpuje jeden z poni¿szych znaków okre¶laj±cy inn± jednostkê.
b
bloki 512-bajtowe.
k
bloki kilobajtowe.
m
bloki megabajtowe.
-f, --follow=[jak]
Pracuje w nieskoñczonej pêtli próbuj±c przeczytaæ wiêcej znaków z koñca pliku, zak³adaj±c, ¿e plik ro¶nie. Ignorowana je¶li czytanie odbywa siê z potoku. Je¶li podano wiêcej ni¿ jeden plik, tail wypisuje nag³ówek za ka¿dym razem gdy dostaje wynik od innego pliku, aby zaznaczyæ, z którego pliku on pochodzi.

Istniej± dwa sposoby okre¶lania, jak maj± byæ ¶ledzone pliki przy u¿yciu tej opcji, ale ró¿nica ta jest zauwa¿alna tylko wtedy, gdy ¶ledzony plik zostanie usuniêty lub zmieni nazwê. Chc±c ¶ledziæ koniec powiêkszaj±cego siê pliku nawet po jego usuniêciu (unlink), nale¿y u¿yæ --follow=descriptor. Jest to zachowanie domy¶lne, ale nie jest przydatne je¿eli ¶ledzi siê plik dziennika, który mo¿e podlegaæ cyklicznej wymianie (usuniêcie lub zmiana nazwy, nastêpnie ponowne otwarcie). W takim przypadku, nale¿y u¿yæ --follow=name, by ¶ledziæ plik o danej nazwie przez okresowe ponowne otwieranie go i sprawdzanie czy zosta³ usuniêty i ponownie utworzony przez jaki¶ inny program.

Bez wzglêdu na wykorzystan± metodê, je¿eli zostanie stwierdzone skurczenie siê pliku, tail wypisuje komunikat mówi±cy o tym, ¿e plik zosta³ obciêty i wznawia ¶ledzenie koñca pliku od ponownie wyznaczonego punktu koñcowego.

Gdy plik jest usuniêty, zachowanie siê tail zale¿y od tego czy ¶ledzi on nazwê czy deskryptor. Pod±¿aj±c za nazw± potrafi rozpoznaæ, ¿e plik zosta³ usuniêty i daje odpowiedni komunikat, a je¶li u¿yto opcji --retry bêdzie wykonywa³ cykliczne sprawdzanie czy plik nie pojawi siê znowu. Pod±¿aj±c za deskryptorem, tail nie wykrywa, ¿e plik zosta³ usuniêty czy zmieni³ nazwê i nie wysy³a komunikatów; mimo, i¿ plik mo¿e nie byæ ju¿ dostêpny pod pierwotn± nazw±, mo¿e on wci±¿ powiêkszaæ siê.

Warto¶ci opcji descriptor i name mo¿na podaæ tylko przy d³ugiej postaci opcji, nie z -f.

--retry
Ponawia próby otwarcia pliku nawet, je¶li jest niedostêpny w momencie rozpoczêcia pracy przez tail lub staje siê niedostêpny pó¼niej -- przydatne tylko z opcj± -f. Bez opcji --retry tail napotykaj±c plik, który nie istnieje lub jest niedostêpny w inny sposób, zg³asza ten fakt i nie sprawdza ju¿ powtórnie.
--sleep-interval=N
Zmienia liczbê sekund odczekiwania pomiêdzy iteracjami (domy¶lnie jest to 1). Podczas pojedynczej iteracji, dla ka¿dego z podanych plików wykonywane jest sprawdzenie jest czy nie zmieni³ on rozmiaru.
--pid=PID
Pod±¿aj±c za deskryptorem lub nazw±, mo¿na podaæ identyfikator procesu, PID, jedynego pisz±cego do wszystkich plików wymienionych jako argumenty. Nastêpnie, wkrótce po zakoñczeniu tego procesu, tail równie¿ zakoñczy pracê. Dzia³a to poprawnie tylko wtedy, gdy pisz±cy i proces tail uruchomione s± na tej samej maszynie. Na przyk³ad, by zachowaæ wyniki kompilacji w pliku i obserwowaæ jego wzrost, mo¿na wywo³aæ `make' i `tail' a proces tail zatrzyma siê po ukoñczeniu kompilacji. Bez tej opcji, trzeba by³o by samodzielnie unicestwiæ proces `tail -f'.

    $ make >& makerr & tail --pid=$! -f makerr

Je¶li zostanie podany nie u¿ywany PID lub nie odpowiadaj±cy procesowi pisz±cemu do przegl±danych plików, to 'tail' mo¿e zakoñczyæ pracê du¿o wcze¶niej ni¿ plik(i) przestan± siê powiêkszaæ lub mo¿e nie ukoñczyæ pracy d³ugo po tym, jak faktyczny pisz±cy skoñczy³.
--max-consecutive-size-changes=N
Opcja znacz±ca tylko, je¶li wystêpuje pod±¿anie za nazw± (--follow=name). S³u¿y do okre¶lania, jak d³ugo tail ma pod±¿aæ za deskryptorem gwa³townie rosn±cego pliku, nawet je¶li zostanie on usuniêty lub zmieni siê jego nazwa. Po wykryciu N kolejnych zmian rozmiaru pliku tail wykonuje open/fstat pliku, by stwierdziæ czy dana nazwa pliku jest wci±¿ skojarzona z tym sam± par± urz±dzenie/numer-iwêz³a, co uprzednio. Zobacz wynik tail --help by zapoznaæ siê z warto¶ci± domy¶ln± [t³um:5].
--max-unchanged-stats=N
Przy przegl±daniu koñca pliku wed³ug nazwy, je¶li wyst±pi³o N kolejnych iteracji, podczas których rozmiar pozosta³ ten sam, to tail wykonuje open/fstat pliku. Stwierdza w ten sposób czy dana nazwa pliku jest wci±¿ skojarzona z tym sam± par± urz±dzenie/numer-iwêz³a, co uprzednio. Przy pod±¿aniu za plikiem dziennika podlegaj±cym cyklicznej wymianie jest to w przybli¿eniu liczba sekund pomiêdzy momentem, kiedy tail wypisze ostatnie linie sprzed rotacji a czasem, kiedy wypisze linie, jakie nagromadzi³y siê w nowym pliku dziennika. Zobacz wynik tail --help by zapoznaæ siê z warto¶ci± domy¶ln± [t³um.: 200]. Opcja ta jest znacz±ca tylko przy pod±¿aniu za nazw±.
-l, -n N, --lines=N
Wypisuje ostatnie N linii. -l jest rozpoznawana tylko z u¿yciem starego formatu opcji.
-q, --quiet, --silent
Nigdy nie wypisuje nag³ówków z nazwami plików.
-v, --verbose
Zawsze wypisuje nag³ówki z nazwami plików.
--help
Wy¶wietla informacjê o stosowaniu programu i dostêpnych opcjach, koñczy pracê.
--version
Wy¶wietla numer wersji programu i koñczy pracê.

ZG£ASZANIE B£ÊDÓW

B³êdy proszê zg³aszaæ, w jêz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAK¯E

head(1), less(1), textutils(1).

OD T£UMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzêdzi tekstowych GNU wersji 2.0.