touch

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

touch - zmiana czasu pliku

SKŁADNIA

touch [opcja]... plik...

Przestarzała wersja:
touch [-acm] [brzydki_czas] plik...

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo touch
lub
info touch.

touch zmienia czas dostępu i/lub modyfikacji podanych plików. Czas jest zmieniamy na aktualny czas, chyba że podano opcję -r, w tym przypadku jest on zmieniany na odpowiedni czas pochodzący od pliku plik_odn, lub podano opcję -t, w tym przypadku jest on zmieniany na podany czas. Oba czasy są zmieniane, jeśli żadna z opcji -a i -m nie jest podana lub gdy podane są obie. Gdy podano jedynie opcję -a zmieniany jest czas ostatniego dostępu, a gdy podano jedynie -m zmieniany jest czas ostatniej modyfikacji. Jeśli plik nie istnieje, jest tworzony (jako pusty plik z uprawnieniami 0666 zmodyfikowanymi przez umask), chyba że podano opcję -c.

OPCJE POSIX

-a
Zmiana tylko czasu ostatniego dostępu do pliku.
-c
Jeśli plik nie istnieje nie zostanie utworzony.
-m
Zmiana czasu ostatniej modyfikacji pliku.
-r plik_odn
Użycie odpowiedniego czasu pochodzącego od pliku plik_odn jako nowego czasu.
-t czas
Użycie podanego czasu zamiast aktualnego czasu. Argumentem jest liczba dziesiętna w postaci
     [[SS]RR]MMDDggmm[.ss]
 
znacząca to co zwykle. Jeśli nie podano wartości ss, uznaje się że wynosi ona 0. Może ona być z zakresu 0-61, aby możliwe było odnoszenie się do sekund przestępnych. Czas jest uznawany za czas dla strefy czasowej podanej przez zmienną środowiskową TZ. Jeśli czas poprzedza 1 stycznia 1970, uznawany jest za błędny.

SZCZEGÓŁY POSIX

Druga forma wywołanie ma tę wadę, że nie jest pewne czy argument brzydki_czas jest czasem czy jednym z plików, którego czas należy zmienić. Przyjmuje się, że jest on czasem gdy nie podano opcji -r lub -t, istnieją co najmniej dwa argumenty i pierwszy argument jest ośmio- lub dziesięcio-cyfrową dziesiętną liczbą całkowitą.
Format brzydkiego_czasu to MMDDggmm[RR], gdzie RR z zakresu 69-99 oznacza rok z zakresu 1969-1999, a nie podany RR oznacza aktualny rok. Ta postać jest przestarzała.

SZCZEGÓŁY GNU

Jeśli pierwszy argument plik może być poprawnym argumentem opcji -t i nie podano czasu za pomocą opcji -d, -r czy -t i nie podano argumentu --, to jest on interpretowany jako czas dla pozostałych plików a nie nazwa pliku.

Podczas zmiany obu czasów, dostępu i modyfikacji, na czas aktualny touch może zmienić znaczniki czasu plików, których użytkownik uruchamiający program nie jest właścicielem, ale ma prawo do zapisu. W innym przypadku użytkownik musi być właścicielem.

OPCJE GNU

-a, --time=atime, --time=access, --time=use
Zmiana jedynie czasu ostatniego dostępu.
-c, --no-create
Nieistniejące pliki nie będą tworzone.
-d czas, --date=czas
Użycie argumentu czas zamiast aktualnego czasu. Może on zawierać nazwy miesięcy, strefy czasowe, `am' i `pm', itd. Zobacz `Formaty wprowadzania daty' w fileutils(1).
-f
Ignorowane, zachowane dla kompatybilności z wersją BSD touch.
-m, --time=mtime, --time=modify
Zmiana jedynie czasu modyfikacji.
-r plik_odn, --reference= plik_odn
Użycie czasów pochodzących od pliku plik_odn zamiast aktualnego czasu.
-t czasdzies
Tutaj czasdzies ma format [[SS]RR]MMDDggmm[.ss]. Użycie argumentu (opcjonalnego stulecia i roku, miesiąca, dnia, godziny, minut, opcjonalnych sekund) zamiast aktualnego czasu. Jeśli rok podano przy pomocy dwu cyfr, to za SS przyjmowane jest 20 dla lat od 0 do 68, zaś 19 dla lat od 69 do 99. Jeżeli nie podano cyfr roku, to przyjmowany jest bieżący.

STANDARDOWE OPCJE GNU

--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy działanie.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.
--
Zakończenie listy opcji.

UWAGI

Zauważ, że trzy formaty daty/czasu: rozpoznawane przez opcje -d i -t oraz format przestarzałego argumentu czasu brzydki_czas, są od siebie różne.

ŚRODOWISKO

Zmienna TZ jest używana przy interpretacji podanych czasów. Zmienne LANG, LC_ALL, LC_CTYPE i LC_MESSAGES mają znaczenie takie jak zwykle.

PRZYKŁAD UŻYCIA

Komenda `touch foo' utworzy plik foo, jeśli jeszcze nie istnieje, i zmieni jego czas ostatniej modyfikacji na aktualny czas. Jest to często używane do sterowania działaniami make.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

ZOBACZ TAKŻE

install(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

Sprawdzono aktualność dokumentacji z werją 4.01 narzędzi plikowych GNU. Niniejsza dokumentacja jest obszerniejsza od oryginalnej, dołączanej do pakietu.