xargs

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: \" (openSuse - 09/10/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

xargs - wykonaj polecenie z argumentami pobranymi ze standardowego wej¶cia

SK£ADNIA

xargs [-0prtx] [-e[eof-str]] [-i[replace-str]] [-l[max-lines]] [-n max-args] [-s max-chars] [-P max-procs] [--null] [--eof[=eof-str]] [--replace[=replace-str]] [--max-lines[=max-lines]] [--interactive] [--max-chars=max-chars] [--verbose] [--exit] [--max-procs=max-procs] [--max-args=max-args] [--no-run-if-empty] [--version] [--help] [polecenie [argumenty-pocz±tkowe]]

OPIS

Ta strona opisuje wersjê GNU programu xargs. xargs czyta ze standardowego wej¶cia listê argumentów rozdzielonych spacjami lub znakami nowej linii. Argumenty zawieraj±ce spacje mog± byæ ujête w cudzys³owy. Nastêpnie wykonywane jest polecenie (domy¶lnie /bin/echo) jeden lub wiêcej razy z argumentami-pocz±tkowymi, po których nastêpuj± argumenty przeczytane ze standardowego wej¶cia. Puste linie ze standardowego wej¶cia s± ignorowane. xargs zwraca nastêpuj±ce kody wyj¶cia:

0 gdy polecenie zakoñczy³o siê sukcesem

123 je¿eli którekolwiek wywo³anie polecenia zakoñczy³o siê z kodem wyj¶cia 1-125

124 je¿eli polecenie zakoñczy³o siê z kodem wyj¶cia 255

125 je¿eli polecenie zosta³o zakoñczone przez sygna³

126 je¿eli polecenie nie mog³o byæ uruchomione

127 je¿eli polecenie nie zosta³o znalezione

1 je¿eli wyst±pi³ inny b³±d

OPCJE

--null, -0
Nazwy plików wej¶ciowych s± zakoñczone znakiem o kodzie zero zamiast spacj±, a cudzys³owy i odwrotne uko¶niki nie maj± specjalnego znaczenia (wszystkie znaki s± brane dos³ownie). £añcuch koñca pliku jest traktowany jak ka¿dy inny. Opcja jest u¿yteczna, gdy argumenty mog± zawieraæ bia³e znaki, cudzys³owy, apostrofy lub odwrotne uko¶niki. Ta opcja mo¿e byæ u¿yta do pobrania argumentów od programu GNU find uruchomionego z opcj± -print0.
--eof[=eof-str], -e[eof-str]
Nadaje ³añcuchowi koñca pliku warto¶æ eof-str. Je¿eli ci±g oznaczaj±cy koniec pliku pojawi siê w jednej z linii wej¶ciowych, reszta danych jest ignorowana. Je¿eli parametr eof-str nie zostanie podany, ¿aden ci±g nie jest interpretowany jako koniec pliku. Je¿eli opcja w ogóle nie zostanie podana, znakiem koñca danych pliku "_".
--help
Podaje wszystkie opcje programu xargs i koñczy dzia³anie.
--replace[=replace-str], -i[replace-str]
Zastêpuje wszystkie wyst±pienia replace-str w pocz±tkowych_argumentach argumentami przeczytanym ze standardowego wej¶cia. Ponadto, niecytowane odstêpy nie separuj± argumentów. Je¿eli nie podano parametru replace-str, jego domy¶ln± warto¶ci± staje siê "{}" (jak dla opcji -exec programu find). Automatycznie w³±czane s± opcje -x oraz -l 1.
--max-lines[=max-lines], -l[max-lines]
U¿ywa co najwy¿ej max-lines niepustych linii danych wej¶ciowych na ka¿dy wiersz poleceñ. Je¿eli nie podano parametru max-lines, jest on przyjmowany jako 1. Spacje na koñcu linii powoduj±, ¿e jest do niej do³±czana nastêpna linia. Automatycznie w³±czana jest opcja -x.
--max-args=max-args, -n max-args
U¿ywa co najwy¿ej max-args argumentów na ka¿dy wiersz poleceñ. Je¿eli przekroczona zostanie ilo¶æ znaków (patrz opcja -s), u¿ytych zostanie mniej argumentów ni¿ max-args, chyba ¿e podana zostanie opcja -x. W takim wypadku dzia³anie programu xargs zostanie zakoñczone.
--interactive, -p
Prosi u¿ytkownika o potwierdzenie przed uruchomieniem ka¿dego wiersza poleceñ i przeczytaniem danych z terminala. Uruchamia wiersz poleceñ tylko wtedy, gdy odpowied¼ zaczyna siê od `y' lub `Y'. Automatycznie w³±cza opcjê -t.
--no-run-if-empty, -r
Je¿eli w danych ze standardowego wej¶cia nie znajduj± siê znaki inne ni¿ spacje, polecenie nie jest uruchamiane. Normalnie polecenie jest uruchamiane jednorazowo, nawet gdy nie odczytano ¿adnych danych.
--max-chars=max-chars, -s max-chars
U¿ywa co najwy¿ej max-chars znaków na ka¿dy wiersz poleceñ, w³±cznie z poleceniem, argumentami pocz±tkowymi i znakami \0 (null) na koñcu ka¿dego wiersza poleceñ. Domy¶lna warto¶æ jest tak du¿a, jak to mo¿liwe, do 20k znaków.
--verbose, -t
Wiersz poleceñ jest wypisywany na standardowe wyj¶cie b³êdów przed wykonaniem polecenia.
--version
Wypisuje numer wersji xargs i koñczy dzia³anie programu.
--exit, -x
Koñczy dzia³anie programu, je¿eli przekroczona zostanie ilo¶æ znaków (patrz opcja -s).
--max-procs=max-procs, -P max-procs
Uruchamia co najwy¿ej max-procs procesów za jednym razem; domy¶ln± warto¶ci± jest 1. Je¿eli max-procs jest równe 0, xargs uruchomi tyle procesów, ile bêdzie to mo¿liwe za jednym razem. U¿ywaj opcji -n razem z -P; w przeciwnym razie jest mo¿liwe, ¿e uruchomiony zostanie tylko jeden dodatkowy proces.

ZOBACZ TAK¯E

find(1L), locate(1L), locatedb(5L), updatedb(1) Znajdowanie plików (w dokumentacji Info lub wydane w druku)