close

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-12-13 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

close - zamknięcie deskryptora pliku

SKŁADNIA

 #include <unistd.h>
 
 int close(int fd);
 

OPIS

close zamyka deskryptor pliku, tak że nie odnosi się on już później do żadnego pliku i może być użyty ponownie. Wszelkie blokady utrzymywane pliku, z którym deskryptor był związany, i których właścicielem był proces, zostają usunięte (niezależnie od deskryptora plików, którego użyto dla uzyskanie blokady).

Jeśli fd jest ostatnią kopią deskryptora pewnego pliku, zasoby z nim związane zostają zwolnione; jeśli deskryptor był ostatnim odniesieniem do pliku, który usunięto za pomocą polecenia unlink(2), to plik jest kasowany.

WARTOŚĆ ZWRACANA

close zwraca zero po pomyślnym zakończeniu, a -1 gdy wystąpi błąd.

BŁĘDY

EBADF
fd nie jest prawidłowym deskryptorem otwartego pliku.
EINTR
Funkcja close() została przerwana przez sygnał.
EIO
Wystąpił błąd we/wy.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3. SVr4 dokumentuje dodatowy błąd ENOLINK.

UWAGI

Niesprawdzanie wartości zwracanej przez close jest popularnym, lecz poważnym błędem w sztuce programowania. Może się zdarzyć, że przy kończącym close zostaną najpierw zgłoszone błędy wcześniejszej operacji write(2). Niesprawdzanie zwracanej podczas zamykania pliku wartości może prowadzić do niesygnalizowanej utraty danych. Jest to obserwowane zwłaszcza w przypadku NFS i quota dyskowych.

Pomyślne zamknięcie nie gwarantuje, że dane zostaną pomyślnie zapisane na dysku, gdyż jądro opóźnia zapisy. Systemy plików nie maja zwyczaju opróżniania buforów przy zamykaniu strumienia. Jeśli istnieje potrzeba zapewnienia, aby dane zostały zapisane fizycznie, należy używać fsync(2). (Zapis zależy w tym momencie od właściwości sprzętowych dysku.)

ZOBACZ TAKŻE

open(2), fcntl(2), shutdown(2), unlink(2), fclose(3), fsync(2)