delete_module

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 26 grudnia 1996 (openSuse - 09/10/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

delete_module - usuwa wpis ³adowalnego modu³u.

SK£ADNIA


#include <linux/module.h>int delete_module(const char *name);

OPIS

delete_module próbuje usun±æ wpis nieu¿ywanego ³adowalnego modu³u. Je¶li name jest równe NULL, to zostan± usuniête wszystkie nieu¿ywane modu³y zaznaczone jako usuwalne automatycznie. Tê funkcjê mo¿e wywo³ywaæ tylko superu¿ytkownik.

WARTO¦Æ ZWRACANA

W przypadku sukcesu zwracane jest zero. W przypadku b³êdu, -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

B£ÊDY

EPERM
U¿ytkownik nie jest superu¿ytkownikiem.
ENOENT
Nie istnieje modu³ o tej nazwie.
EINVAL
name by³ pustym ci±giem znaków.
EBUSY
Modu³ jest u¿ywany.
EFAULT
name jest poza dostêpn± przestrzeni± adresow±.

ZOBACZ TAK¯E

create_module(2), init_module(2), query_module(2).