get_kernel_syms

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 26 grudnia 1996 (openSuse - 09/10/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

get_kernel_syms - pobranie udostêpnionych symboli j±dra i modu³ów

SK£ADNIA


#include <linux/module.h>int get_kernel_syms(struct kernel_sym *table);

OPIS

Je¶li table jest równe NULL, get_kernel_syms zwraca liczbê symboli dostêpnych dla zapytania. W przeciwnym wypadku wype³niana jest tabela struktur:

struct kernel_sym

{

  unsigned long value;

  char name[60];

};

Symbole s± przeplatane magicznymi symbolami o postaci #nazwa-modu³u gdzie j±dru odpowiada pusta nazwa. Warto¶ci± zwi±zan± z symbolem tej postaci jest adres, pod którym modu³ zosta³ za³adowany.

Symbole udostêpniane przez poszczególne modu³y nastêpuj± po magicznych znacznikach modu³ów, a same modu³y s± zwracane kolejno¶ci odwrotnej do kolejno¶ci ich za³adowania.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Zwraca liczbê zwróconych symboli. Nie ma mo¿liwo¶ci wyst±pienia b³êdu.

ZOBACZ TAK¯E

create_module(2), init_module(2), delete_module(2), query_module(2).

B£ÊDY

Nie ma mo¿liwo¶ci wskazania rozmiaru bufora przydzielonego dla table. Je¶li po zapytaniu przez program o rozmiar tabeli symboli, zosta³y dodane do j±dra nowe symbole, pamiêæ mo¿e zostaæ zamazana.

D³ugo¶æ nazw udostêpnianych symboli jest ograniczona do 59.

Z powodu powy¿szych ograniczeñ, zamiast tego wywo³anie systemowego zalecane jest query_module.