getresuid

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1997-07-16 (openSuse - 09/10/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

getresuid, getresgid - pobranie rzeczywistego, efektywnego i zachowanego ID u¿ytkownika lub grupy.

SK£ADNIA

#include <unistd.h>

int getresuid(uid_t *ruid, uid_t *euid, uid_t *suid);
int getresgid(gid_t *rgid, gid_t *egid, gid_t *sgid);

OPIS

getresuid i getresgid (obydwa wprowadzone w systemie Linux 2.1.44) pobieraj± rzeczywisty, efektywny i zachowany ID u¿ytkownika (lub odpowiednio grupy) bie¿±cego procesu.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Po pomy¶lnym zakoñczeniu zwracane jest zero. Po b³êdzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

B£ÊDY

EFAULT
Jeden z podanych argumentów wskazuje poza przestrzeñ adresow± programu wywo³uj±cego.

ZGODNE Z

To wywo³anie jest specyficzne dla Linuksa.

ZOBACZ TAK¯E

getuid(2), setuid(2), setreuid(2), setresuid(2)