getuid

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: 1993-07-23 (openSuse - 09/10/07)

Section: 2 (Appels système)

̾Á°

getuid, geteuid - ¥æ¡¼¥¶¡¼ ID ¤òÆÀ¤ë

½ñ¼°

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

uid_t getuid(void);
uid_t geteuid(void);

ÀâÌÀ

getuid() ¤Ï¸½ºß¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Î¼Â¥æ¡¼¥¶¡¼ ID ¤òÊÖ¤¹¡£

geteuid() ¤Ï¸½ºß¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Î¼Â¸ú¥æ¡¼¥¶¡¼ ID ¤òÊÖ¤¹¡£

¥¨¥é¡¼

¤³¤ì¤é¤Î´Ø¿ô¤Ï¾ï¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£

½àµò

POSIX.1-2001, 4.3BSD.

Ãí°Õ

Îò»Ë

Unix V6 ¤Ç¤Ï getuid() ¥³¡¼¥ë¤Ï (euid << 8) + uid ¤òÊÖ¤·¤¿¡£ Unix V7 ¤Ç¤Ï getuid() ¤È geteuid() ¤È¤¤¤¦ÊÌ¡¹¤Î¥³¡¼¥ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£

´ØÏ¢¹àÌÜ

setreuid(2), setuid(2)