killpg

Autres langues

Langue: pl

Version: 1993-07-23 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

killpg - wysłanie sygnału do grupy procesów

SKŁADNIA

#include <signal.h>

int killpg(int pgrp, int sig);

OPIS

killpg wysyła sygnał sig do grupy procesów pgrp. Lista synałów znajduje się w sigaction(2). Jeśli pgrp jest równe 0, to killpg wysyła sygnał do grupy procesów procesu wysyłającego.

Proces wysyłający i członkowie grupy procesu muszą mieć ten sam efektywny ID użytkownika, lub wysyłający musi być superużytkownikiem. Jako szczególny przypadek, sygnał kontynucaji SIGCONT można wysłać dodowolnego procesu będącego potomkiem procesu bieżącego.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyżlnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EINVAL
sig nie jest prawidłowym numerem sygnału.
ESRCH
Nie znaleziono żadnego procesu w grupie określonej przez pgrp.
ESRCH
Podano zerową grupę, lecz proces wysyłający nie ma grupy procesów.
EPERM
Proces wysyłający nie jest superużytkownikiem, a niektóre z procesów docelowych mają inny efektywny ID użytkownika niż proces wysyłający.

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcja killpg pojawiła się pierwotnie w BSD4.0).

ZOBACZ TAKŻE

kill(2), getpgrp(2), signal(2)