readdir

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1995-07-22 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

readdir - odczytanie wpisu w katalogu

SKŁADNIA

 #include <unistd.h>
 #include <linux/dirent.h>
 #include <linux/unistd.h>
 
 _syscall3(int, readdir, uint, fd, struct dirent *, dirp, uint, count);
 
 int readdir(unsigned int fd, struct dirent *dirp, unsigned int count);
 

OPIS

Nie jest to funkcja, która cię interesuje. Opis implementacji interfejsu zgodnego z POSIX w bibliotece C znajduje się w readdir(3). Niniejsza strona opisuje goły interfejs wywołania systemowego, który może ulec zmianie i który został zastąpiony przez getdents(2).

readdir odczytuje do wskazywanego przez dirp obszaru pamięci jedną strukturę dirent z katalogu, na który wskazuje fd. Parametr count jest ignorowany; odczytywana jest co najwyżej jedna struktura.

Struktura dirent jest zadeklarowana następująco:

 struct dirent
 {
   long d_ino;         /* numer i-węzła */
   off_t d_off;        /* offset do tego dirent */
   unsigned short d_reclen;  /* długość tego d_name */
   char d_name [NAME_MAX+1];  /* nazwa pliku (zakończona znakiem NUL) */
 }
 

d_ino jest numerem i-węzła. d_off jest odległością od początku katalogu do tego wpisu dirent. d_reclen jest rozmiarem d_name, nie licząc kończącego znaku NUL. d_name jest zakończoną znakiem NUL nazwą pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest 1. Po natrafieniu na koniec katalogu zwracane jest 0. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EBADF
Nieprawidłowy deskryptor fd.
EFAULT
Argument wskazuje poza przestrzeń adresową wywołującego procesu.
EINVAL
Bufor na wynik jest za mały.
ENOENT
Nie ma takiego katalogu.
ENOTDIR
Deksryptor pliku nie odnosi się do katalogu.

ZGODNE Z

Tp wywołanie systemowe jest specyficzne dla Linuksa.

ZOBACZ TAKŻE

getdents(2), readdir(3)