time

Autres langues

Langue: pl

Version: 1997-09-09 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

time - pobranie czasu w sekundach

SKŁADNIA

#include <time.h>

time_t time(time_t *t);

OPIS

time zwraca czas od 1 stycznia 1970r 00:00:00 GMT, mierzony w sekundach.

Jeśli t nie jest równe NULL, to zwracana wartość jest również zapisywana w pamięci wskazywanej przez t.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku pomyślnego zakończenia, zwracana jest wartość liczbowa dla czasu w sekundach od Epoki. W przypadku błędu, zwracane jest ((time_t)-1) i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EFAULT
t wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

UWAGI

POSIX.1 definiuje liczbę sekund od Epoki jako wartość, które ma być interpretowana jako liczba sekund pomiędzy zadanym czasem a Epoką, obliczona jako różnica czasów UTC z wykorzystaniem uproszczonego wzoru, w którym ignorowane są sekundy przestępne, a wszystkie lata podzielne przez 4 są przestępne. Wartość ta nie jest tym samym, co rzeczywista liczba sekund pomiędzy zadanym czasem a Epoką, gdyż istnieją sekundy przestępne oraz zegary nie muszą być synchronizowane z czasem standardowym. Ma to na celu spójną interpretację dla liczby sekund od Epoki; dodatkowe uzasadnienie można znaleźć w POSIX.1 Annex B 2.2.2.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
W BSD 4.3 wywołanie to jest przedawnione z uwagi na gettimeofday(2). POSIX nie określa żadnych sytuacji błędnych.

ZOBACZ TAKŻE

ctime(3), date(1), ftime(3), gettimeofday(2)