abort

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-12 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

abort - awaryjne zakoñczenie programu

SK£ADNIA


#include <stdlib.h>void abort(void);

OPIS

Funkcja abort() powoduje awaryjne (abnormal) zakoñczenie programu, chyba ¿e przechwycono sygna³ SIGABORT a podprogram obs³uguj±cy ten sygna³ nie powróci. Je¶li funkcja abort() spowoduje zakoñczenie programu, wszystkie otwarte strumienie s± zamykane i wypró¿niane s± ich bufory.

Je¶li sygna³ SIGABRT jest blokowany lub ignorowany, funkcja abort() i tak zadzia³a.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcja abort() jest funkcj± bez powrotu.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899 (C99)

ZOBACZ TAK¯E

sigaction(2), exit(3), raise(3)