abort

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-12 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

abort - awaryjne zakończenie programu

SKŁADNIA

 #include <stdlib.h>
 
 void abort(void);
 

OPIS

Funkcja abort() powoduje awaryjne (abnormal) zakończenie programu, chyba że przechwycono sygnał SIGABORT a podprogram obsługujący ten sygnał nie powróci. Jeśli funkcja abort() spowoduje zakończenie programu, wszystkie otwarte strumienie są zamykane i wypróżniane są ich bufory.

Jeśli sygnał SIGABRT jest blokowany lub ignorowany, funkcja abort() i tak zadziała.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja abort() jest funkcją bez powrotu.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899 (C99)

ZOBACZ TAKŻE

sigaction(2), exit(3), raise(3)