atexit

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1997-09-14 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

atexit - rejestracja funkcji wywo³ywanej po normalnym zakoñczeniu programu

SK£ADNIA


#include <stdlib.h>int atexit(void (*funkcja)(void));

OPIS

Funkcja atexit() powoduje, ¿e podana funkcja bêdzie wywo³ana po normalnym zakoñczeniu pracy programu, które mo¿e nast±piæ poprzez exit(3) lub poprzez powrót z main. Funkcje zarejestrowane w ten sposób s± wywo³ywane w kolejno¶ci odwrotnej do ich rejestracji; nie s± im przekazywane ¿adne argumenty.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcja atexit() zwraca warto¶æ 0 je¶li zakoñczy siê pomy¶lnie, w przeciwnym wypadku zwraca warto¶æ niezerow±. Nie ustawia errno.

ZGODNE Z

SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAK¯E

exit(3), on_exit(3)