bzero

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2002-12-31 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

bzero - wpisywanie zerowych bajtów

SK£ADNIA


#include <strings.h>void bzero(void *s, size_t n);

OPIS

Funkcja bzero() zeruje pierwszych n bajtów obszaru zaczynaj±cego siê pod adresem s.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Brak.

ZGODNE Z

BSD 4.3. U¿ywanie tej funkcji nie jest zalecane -- w nowych programach lepiej u¿ywaæ memset.

ZOBACZ TAK¯E

memset(3), swab(3)