confstr

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-17 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

confstr - pobranie zmiennych ³añcuchowych zale¿nych od konfiguracji

SK£ADNIA


#define _POSIX_C_SOURCE 2

lub

#define _XOPEN_SOURCE

#include <unistd.h>size_t confstr(int name, char *buf, size_t len);

OPIS

Funkcja confstr() pobiera warto¶æ zale¿nych od konfiguracji zmiennych systemowych.

Argument name wyznacza pobieran± zmienn± systemow±. Dostêpne s± zmienne:

_CS_PATH
Warto¶æ zmiennej PATH zawieraj±cej ¶cie¿kê, w której znale¼æ mo¿na wszystkie standardowe programy narzêdziowe POSIX.2.

Je¶li argument buf buf nie jest równy NULL, a len nie jest zerem, to funkcja confstr() kopiuje warto¶æ zmiennej do ³añcucha buf obciêt±, je¶li to konieczne, do len - 1 znaków i zakoñczon± znakiem NUL. Mo¿e to zostaæ wykryte przez porównanie zwracanej przez confstr() warto¶ci z argumentem len. Je¶li len wynosi zero a buf jest równe NULL, funkcja confstr() po prostu zwraca warto¶æ, tak jak podano poni¿ej.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Je¶li name nie okre¶la poprawnej zmiennej konfiguracyjnej, confstr() zwraca 0.

PRZYK£ADY

Poni¿szy fragment kodu podaje ¶cie¿kê, w której znale¼æ znale¼æ mo¿na programy systemowe POSIX.2:char *pathbuf; size_t n;n = confstr(_CS_PATH,NULL,(size_t)0);

if ((pathbuf = malloc(n)) == NULL) abort();

confstr(_CS_PATH, pathbuf, n);

 

B£ÊDY

Je¶li warto¶æ name jest nieprawid³owa, errno jest ustawiane na EINVAL.

ZGODNE Z

Propozycja POSIX.2

USTERKI

POSIX.2 nie zosta³ jeszcze zatwierdzony jako standard, informacja na tej stronie man mo¿e ulec zmianie.

ZOBACZ TAK¯E

sh(1), exec(3), system(3)