fgetpwent

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1996-05-17 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fgetpwent - pobranie wpisu z pliku hase³

SK£ADNIA


#include <pwd.h>

#include <stdio.h>

#include <sys/types.h>struct passwd *fgetpwent(FILE *stream);

OPIS

Funkcja fgetpwent() zwraca wska¼nik do struktury zawieraj±cej podzielon± na pola liniê z pliku stream. Po pierwszym wywo³aniu zwraca pierwsz± pozycjê, pó¼niej zwraca kolejne. Plik stream musi mieæ taki sam format, jak /etc/passwd.

Struktura passwd jest nastêpuj±co zdefiniowana w pliku <pwd.h>:
struct passwd {

    char  *pw_name;    /* nazwa u¿ytkownika */

    char  *pw_passwd;   /* has³o u¿ytkownika */

    uid_t  pw_uid;     /* identyfikator u¿ytkownika */

    gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */

    char  *pw_gecos;   /* rzeczywista nazwa */

    char  *pw_dir;    /* katalog domowy */

    char  *pw_shell;   /* pow³oka */

};WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcja fgetpwent() zwraca strukturê passwd, lub NULL je¶li nie ma wiêcej pozycji lub wyst±pi³ b³±d.

B£ÊDY

ENOMEM
Brak pamiêci do alokacji struktury passwd.

PLIKI

/etc/passwd
baza danych o has³ach

ZGODNE Z

SVID 3

ZOBACZ TAK¯E

getpwnam(3), getpwuid(3), getpwent(3), setpwent(3), endpwent(3), getpw(3), putpwent(3), passwd(5)