fpathconf

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-04 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fpathconf, pathconf - pobranie konfiguracji dla plików

SK£ADNIA


#include <unistd.h>long fpathconf(int filedes, int name);

long pathconf(char *path, int name);

OPIS

Funkcja fpathconf() pobiera warto¶æ opcji konfiguracyjnej name dla otwartego deskryptora pliku filedes.

Funkcja pathconf() pobiera warto¶æ opcji konfiguracyjnej name dla pliku o nazwie path.

Odpowiednie makra, zdefiniowane w <unistd.h>, s± warto¶ciami minimalnymi. Je¶li aplikacja chce korzystaæ z warto¶ci, które mog± siê zmieniaæ, to mo¿e wywo³aæ fpathconf() lub pathconf(), które zwracaj± bardziej liberalne wyniki.

Ustawianie jednej z poni¿szych sta³ych jako warto¶ci name, zwraca nastêpuj±ce opcje konfiguracji:

_PC_LINK_MAX
zwraca maksymaln± liczbê dowi±zañ do pliku. Je¶li filedes lub path odnosz± siê do katalogu, to warto¶æ dotyczy ca³ego katalogu. Odpowiadaj±ce temu makro to _POSIX_LINK_MAX.
_PC_MAX_CANON
zwraca maksymaln± d³ugo¶æ sformatowanej linii wej¶ciowej, przy czym filedes lub path musi odnosiæ siê do terminala. Odpowiadaj±ce temu makro to _POSIX_MAX_CANON.
_PC_MAX_INPUT
zwraca maksymaln± d³ugo¶æ linii wej¶ciowej, przy czym filedes lub path musi odnosiæ siê do terminala. Odpowiadaj±ce temu makro to _POSIX_MAX_INPUT.
_PC_NAME_MAX
zwraca maksymaln± d³ugo¶æ nazwy pliku w katalogu path lub filedes, jak± proces mo¿e utworzyæ. Odpowiadaj±ce temu makro to _POSIX_NAME_MAX.
_PC_PATH_MAX
zwraca maksymaln± d³ugo¶æ wzglêdnej ¶cie¿ki, gdy path lub filedes jest katalogiem bie¿±cym. Odpowiadaj±ce temu makro to _POSIX_PATH_MAX.
_PC_PIPE_BUF
zwraca rozmiar bufora ³±cza komunikacyjnego (pipe), przy czym filedes musi odnosiæ siê do FIFO lub ³±cza, a path musi odnosiæ siê do FIFO. Odpowiadaj±ce temu makro to _POSIX_PIPE_BUF.
_PC_CHOWN_RESTRICTED
zwraca warto¶æ niezerow± je¶li wywo³anie chown(2) nie mo¿e byæ zastosowane do tego pliku. Je¶li filedes lub path odnosz± siê do katalogu, to dotyczy to wszystkich plików w tym katalogu. Odpowiadaj±ce temu makro to _POSIX_CHOWN_RESTRICTED.
_PC_NO_TRUNC
zwraca warto¶æ niezerow± je¶li dostêp do plików o nazwach d³u¿szych od _POSIX_NAME_MAX powoduje b³±d. Odpowiadaj±ce temu makro to _POSIX_NO_TRUNC.
_PC_VDISABLE
zwraca warto¶æ niezerow± je¶li przetwarzanie znaków specjalnych mo¿e byæ wy³±czone, przy czym filedes lub path musz± odnosiæ siê do terminala.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Je¶li istnieje ograniczenie, to jest ono zwracane. Je¶li system dla danego zasobu nie ma ograniczenia, zwracane jest -1 a errno pozostaje niezmienione. Je¶li wyst±pi b³±d, zwracane jest -1 a ustawienie errno okre¶la charakter b³êdu.

ZGODNE Z

POSIX.1

UWAGI

W danym katalogu mog± istnieæ pliki o nazwach d³u¿szych ni¿ warto¶æ zwrócona dla name równego _PC_NAME_MAX.

Niektóre ze zwracanych warto¶ci mog± byæ olbrzymie, nie nadaj± siê one do alokowania pamiêci.

ZOBACZ TAK¯E

getconf(1), statfs(2), open(2), sysconf(3)