ftime

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-12-14 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

ftime - zwraca datê i czas

SK£ADNIA

#include <sys/timeb.h>

int ftime(struct timeb *tp);

OPIS

Zwraca bi꿱c± datê i aktualny czas w tp, które jest zdefiniowane nastêpuj±co:

struct timeb {

    time_t  time;

    unsigned short millitm;

    short  timezone;

    short  dstflag;

};

time jest tu liczb± sekund od pocz±tku epoki, millitm jest liczb± milisekund od chwili time sekund od pocz±tku epoki, timezone jest przesuniêciem czasu dla lokalnej strefy czasowej, mierzonym w minutach w kierunku na zachód od Greenwich, a dstflag jest znacznikiem, który, je¶li je¶li ma warto¶æ niezerow±, wskazuje czy w danej czê¶ci roku obowi±zuje lokalnie czas letni.

Obecnie zawarto¶æ pól timezone i dstflag nie jest okre¶lona.

WARO¦Æ ZWRACANA

Funkcja ta zawsze zwraca 0.

B£ÊDY

Funkcja ta jest przestarza³a. Nie nale¿y jej u¿ywaæ. Je¶li wystarczy czas w sekundach, mo¿na u¿ywaæ time(2); gettimeofday(2) podaje mikrosekundy; clock_gettime(3) podaje nanosekundy, lecz nie jest jeszcze powszechnie dostêpna.

Pod libc4 i libc5 pole millitm jest znacz±ce, lecz wczesne wersje glibc2 mia³y b³±d i zwraca³y tam 0; glibc 2.1.1 zachowuje sie znowu prawid³owo.

HISTORIA

Funkcja ftime() pojawi³a siê w 4.2BSD.

ZGODNE Z

BSD 4.2, POSIX 1003.1-2001.

ZOBACZ TAK¯E

gettimeofday(2), time(2)