fwide

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-11-17 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fwide - ustawienie i okre¶lenie orientacji strumienia FILE

SK£ADNIA


#include <wchar.h>int fwide(FILE *stream, int mode);

OPIS

Gdy mode jest zerem, funkcja fwide podaje aktualn± orientacjê strumienia stream. Zwraca ona warto¶æ > 0, gdy stream jest zorientowany szerokoznakowo, tzn. gdy we/wy dla szerokich znaków jest dozwolone, a we/wy dla znaków typu char nie jest dozwolone. Warto¶æ < 0 zwraca, gdy stream jest zorientowany bajtowo, tzn. gdy we/wy dla znaków typu char jest dozwolone, a we/wy dla szerokich znaków nie jest dozwolone. Zero jest zwracane, gdy strumieñ stream nie posiada jeszcze orienatcji; w tym przypadku nastêpna operacja we/wy mo¿e zmieniæ orientacjê (na bajtow±, je¶li bêdzie to operacja we/wy dla znaków typu char, a na szerokoznakow±, je¶li bêdzie to operacja we/wy dla szerokich znaków).

Raz uzyskana przez strumieñ orientacja nie mo¿e zostaæ zmieniona a¿ do zamkniêcia strumienia.

Gdy mode jest ró¿ne od zera, to funkcja fwide najpierw próbuje ustawiæ orientacjê strumienia stream (na szerokoznakow±, gdy mode > 0, a na bajtow±, gdy mode < 0). Nastêpnie zwraca warto¶æ okre¶laj±c± aktualn± orientacjê, jak powy¿ej.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcja fwide zwraca orientacjê strumienia, po jej ewentualnej zmianie. Zwrócenie warto¶ci > 0 oznacza orientacjê szerokoznakow±. Zwrócenie warto¶ci < 0 oznacza orientacjê bajtow±. Zwrócenie warto¶ci zero oznacza orientacjê nieokre¶lon±.

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAK¯E

fprintf(3), fwprintf(3)

UWAGI

Wyprowadzanie szerokich znaków do zorientowanego bajtowo strumienia mo¿e byæ wykonane za pomoc± funkcji fprintf przy u¿yciu dyrektyw %lc i %ls.

Wyprowadzanie zorientowane na znakoi typu char do zorientowanego szerokoznakowo strumienia mo¿e byæ wykonane za pomoc± funkcji fwprintf przy u¿yciu dyrektyw %c i %s.