getgrnam

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-04 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

getgrnam, getgrgid - odczytanie wpisu z pliku group

SKŁADNIA

 #include <grp.h>
 #include <sys/types.h>
 
 struct group *getgrnam(const char *name);
 
 struct group *getgrgid(gid_t gid);
 

OPIS

Funkcja getgrnam() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej informacje o grupie z pliku /etc/group dla grupy o nazwie name.

Funkcja getgrgid() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej informacje o grupie z pliku /etc/group dla grupy o identyfikatorze gid.

Strukturę group zdefiniowano w <grp.h> następująco:

 
 struct group {
     char  *gr_name;    /* nazwa grupy */
     char  *gr_passwd;   /* hasło dla grupy */
     gid_t  gr_gid;     /* id grupy */
     char  **gr_mem;    /* członkowie grupy */
 };
 
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje getgrnam() i getgrgid() zwracają strukturę zawierającą informacji o grupie, lub NULL, gdy odpowiedni wpisu nie zostanie znaleziony lub gdy wystąpi błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury informacji o grupie.

PLIKI

/etc/group
Plik bazy danych dla grup

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

fgetgrent(3), getgrent(3), setgrent(3), endgrent(3)