getnetent

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-05-15 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

getnetent, getnetbyname, getnetbyaddr, setnetent, endnetent - odczytanie wpisu dotyczącego sieci

SKŁADNIA

 #include <netdb.h>
 
 struct netent *getnetent(void);
 
 struct netent *getnetbyname(const char *name);
 
 struct netent *getnetbyaddr(long net, int type);
 
 void setnetent(int stayopen);
 
 void endnetent(void);
 

OPIS

Funkcja getnetent() odczytuje następną linię z pliku /etc/networks i zwraca strukturę netent zawierającą pola otrzymane w wyniku rozłożenia linii. Plik /etc/networks jest otwierany, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja getnetbyname() zwraca strukturę netent zawierającą wartości z tej linii pliku /etc/networks, która odpowiada sieci name.

Funkcja getnetbyaddr() zwraca strukturę netent zawierającą wartości z linii odpowiadającej sieci typu type o numerze net.

Funkcja setnetent() otwiera plik /etc/networks i ustawia wskaźnik pliku na jego początku. Jeśli stayopen będzie prawdziwe (1), to plik nie będzie zamykany pomiędzy wywołaniami getnetbyname() i getnetbyaddr().

Funkcja endservent() zamyka /etc/networks.

Struktura netent jest zdefiniowana w <netdb.h> następująco:

 
 struct netent {
     char  *n_name;     /* oficjalna nazwa sieci */
     char  **n_aliases;   /* lista aliasów */
     int   n_addrtype;    /* rodzaj adresu sieci */
     unsigned long int n_net; /* numer sieci */
 }
 
 

Polami struktury netent są:

n_name
Oficjalna nazwa sieci.
n_aliases
Zakończona zerem lista alternatywnych nazw tej sieci.
n_addrtype
Rodzaj numeru sieci; zawsze AF_INET.
n_net
Numer sieci w porządku bajtów hosta.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje getnetent(), getnetbyname() i getnetbyaddr() zwracają strukturę netent, lub wskaźnik NULL gdy wystąpi błąd lub napotkany zostanie koniec pliku.

PLIKI

/etc/networks
plik bazy danych z sieciami

ZGODNE Z

BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

getprotoent(3), getservent(3), networks(5)
RFC 1101