getpw

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1996-05-27 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

getpw - rekonstrukcja wpisu z pliku passwd.

SKŁADNIA

 #include <pwd.h>
 #include <sys/types.h>
 
 int getpw(uid_t uid, char *buf);
 

OPIS

Funkcja getpw rekonstruuje linię wpisu w pliku passwd dla użytkownika określonego przez uid. Wynik jest zapisywany do bufora buf. Zwrócony bufor zawiera linię postaci
name:passwd:uid:gid:gecos:dir:shell

Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> następująco:

 
 struct passwd {
     char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
     char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
     uid_t  pw_uid;     /* identyfikator użytkownika */
     gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
     char  *pw_gecos;   /* imię i nazwisko */
     char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
     char  *pw_shell;   /* program powłoki */
 };
 
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja zwraca 0 po pomyślnym zakończeniu, a -1, gdy wystąpi błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Brak pamięci do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI

/etc/passwd
plik bazy z hasłami

ZGODNE Z

SYSVr2.

BŁĘDY

Funkcja getpw() jest niebezpieczna, gdyż może przepełnić udostępniony bufor buf. Została zastąpiona przez getpwuid().

ZOBACZ TAKŻE

fgetpwent(3), getpwent(3), setpwent(3), endpwent(3), getpwnam(3), getpwuid(3), putpwent(3), passwd(5)