getpwent

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1996-05-27 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

getpwent, setpwent, endpwent - pobranie wpisu z pliku z hasłem

SKŁADNIA

 #include <pwd.h>
 #include <sys/types.h>
 
 struct passwd *getpwent(void);
 
 void setpwent(void);
 
 void endpwent(void);
 

OPIS

Funkcja getpwend zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej poszczególne pola linijki z /etc/passwd. Podczas pierwszego wywołania, zwracany jest pierwszy wpis; później zwracane są kolejne.

Funkcja setpwent ustawia wskaźnik pliku na jego początek /etc/passwd.

Funkcja endpwent() zamyka plik /etc/passwd.

Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> następująco:

 
 struct passwd {
     char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
     char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
     uid_t  pw_uid;     /* identyfikator użytkownika */
     gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
     char  *pw_gecos;   /* imię i nazwisko */
     char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
     char  *pw_shell;   /* program powłoki */
 };
 
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja getpwent() zwraca wskaźnik do struktury passwd lub NULL, gdy nie ma więcej wpisów lub wystąpi błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Brak pamięci do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI

/etc/passwd
plik bazy z hasłami.

ZGODNE Z

SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

fgetpwent(3), getpwnam(3), getpwuid(3), getpw(3), putpwent(3), passwd(5)