getpwnam

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1996-05-27 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

getpwnam, getpwuid - odczytanie wpisu z pliku z hasłami

SKŁADNIA

 #include <pwd.h>
 #include <sys/types.h>
 
 struct passwd *getpwnam(const char *name);
 
 struct passwd *getpwuid(uid_t uid);
 

OPIS

Funkcja getpwnam zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia tej linii pliku /etc/passwd, która odpowiada użytkownikowi o nazwie nazwa.

Funkcja getpwuid zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia tej linii pliku /etc/passwd, która odpowiada użytkownikowi o identyfikatorze uid.

Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> następująco:

 
 struct passwd {
     char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
     char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
     uid_t  pw_uid;     /* identyfikator użytkownika */
     gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
     char  *pw_gecos;   /* imię i nazwisko */
     char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
     char  *pw_shell;   /* program powłoki */
 };
 
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje getpwnam() i getpwuid() zwracają wskaźnik do struktury passwd, lub NULL, gdy odpowiedni wpis nie zostanie znaleziony lub gdy wystąpi błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Brak pamięci do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI

/etc/passwd
plik bazy z hasłami.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

fgetpwent(3), getgrnam(3), getpwent(3), setpwent(3), endpwent(3), getpw(3), putpwent(3), passwd(5)