getwchar

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

getwchar - odczytanie szerokiego znaku ze standardowego wejścia

SKŁADNIA

 #include <wchar.h>
 
 wint_t getwchar(void);
 

OPIS

Funkcja getwchar jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji getchar. Odczytuje ona szeroki znak z stdin i zwraca go. Gdy osiągnięty zostanie koniec strumienia lub gdy ferror(stdin) stanie się prawdziwe, zwraca ona WEOF. Przy wystąpieniu błędu konwersji szerokiego znaku, ustawia errno na EILSEQ i również zwraca WEOF.

Informacje o nieblokującym odpowiedniku znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja getwchar zwraca następny szeroki znak ze standardowego wejścia lub WEOF.

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

Zachowanie getwchar zależy od kategorii LC_CTYPE bieżącego locale.

Uzasadnione jest oczekiwanie, że getwchar rzeczywiście przeczyta wielobajtowy ciąg ze standardowego wejścia i przetworzy go na szeroki znak.

ZOBACZ TAKŻE

fgetwc(3), unlocked_stdio(3)