memmove

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-10 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

memmove - kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA

 #include <string.h>
 
 void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);
 

OPIS

Funkcja memmove() kopiuje n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru pamięci dest. Obszary te mogą na siebie nachodzić.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memmove() zwraca wskaźnik do dest.

ZGODNE Z

SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), strcpy(3), strncpy(3)