puts

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-04 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fputc, fputs, putc, putchar, puts - wyprowadzanie znaków i łańcuchów

SKŁADNIA

 #include <stdio.h>
 
 int fputc(int c, FILE *stream);
 int fputs(const char *s, FILE *stream);
 int putc(int c, FILE *stream);
 int putchar(int c);
 int puts(const char *s);
 
 

OPIS

fputc() zapisuje znak c, rzutowany na unsigned char, do strumienia stream.

fputs() zapisuje łańcuch s do strumienia stream, pomijając kończące '\0'.

putc() jest równoważne fputc() poza tym, że może być zaimplementowane jako makro, które przetwarza wyrażenie stream więcej niż raz.

putchar(c); jest równoważny putc(c,stdout).

puts() zapisuje łańcuch s oraz kończący znak nowej linii do stdout.

Wywołania opisanych tu funkcji dla danego strumienia wyjściowego można mieszać pomiędzy sobą, jak też można je mieszać z wywołaniami innych funkcji wyjściowych z biblioteki stdio, dla tego samego strumienia wyjściowego.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

fputc(), putc() i putchar() zwracają znak, zapisany jako unsigned char, rzutowany na int lub EOF w przypadku błędu.

puts() i fputs() zwracają liczbę nieujemną w przypadku pomyślnego zakończenia, a EOF w przypadku błędu.

ZGODNE Z

ANSI - C, POSIX.1

BŁĘDY

Nie radzi się łączyć wywołań funkcji wyjściowych z biblioteki stdio z niskopoziomowymi wywołaniami write() dla tego samego deskryptora pliku stowarzyszonego z tym samym strumieniem wyjściowym. Wyniki takich działań są niezdefiniowane i bardzo prawdopodobne, że będą się różnić od oczekiwanych.

ZOBACZ TAKŻE

write(2), ferror(3), fopen(3), fseek(3), fwrite(3), gets(3), scanf(3), unlocked_stdio(3)