strcat

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-11 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

strcat, strncat - po³±czenie dwóch ³añcuchów

SK£ADNIA


#include <string.h>char *strcat(char *dest, const char *src);char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);

OPIS

Funkcja strcat() do³±cza ³añcuch src do ³añcucha dest nadpisuj±c znak `\0' na koñcu dest i dodaj±c znak `\0' na koñcu wyniku. £añcuchy nie mog± na siebie nachodziæ a ³añcuch dest musi zawieraæ dostateczn± ilo¶æ miejsca na wynik.

Funkcja strncat() jest podobna, z wyj±tkiem tego, ¿e do³±czane do ³añcucha dest jest jedynie pierwszych n znaków src.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcje strcat() i strncat() zwracaj± wska¼nik do wynikowego ³añcucha dest.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAK¯E

bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), strcpy(3), strncpy(3)