strcpy

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-11 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

strcpy, strncpy - kopiuje ³añcuch znaków

SK£ADNIA


#include <string.h>char *strcpy(char *dest, const char *src);char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);

OPIS

Funkcja strcpy() kopiuje ³añcuch znaków wskazywany przez src (³±cznie z koñcz±cym znakiem `\0') to tablicy wskazywanej przez dest. £añcuchy nie mog± na siebie nachodziæ. £añcuch docelowy dest musi byæ wystarczaj±co d³ugi, ¿eby pomie¶ciæ kopie src.

Funkcja strncpy() jest podobna do strcpy(), z tym ¿e kopiuje nie wiêcej ni¿ n bajtów z src. Dlatego, je¿eli nie by³o znaku null w¶ród pierwszych n bajtów src, ³añcuch skopiwany nie bêdzie zakoñczony znakiem null.

Je¿eli d³ugo¶æ src jest mniejsza ni¿ n, to reszta dest zostanie wype³niona znakiem null.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcje strcpy() i strncpy() zwracaj± wska¼nik do ³añcucha docelowego dest.

B£ÊDY

Je¿eli ³añcuch docelowy w funkcji strcpy() nie jest wystarczaj±co d³ugi (czytaj: programista jest g³upi/leniwy, i nie sprawdzi³ rozmiaru przed kopiowaniem) to mo¿e zdarzyæ siê cokolwiek. Przepe³nianie ³añcuchów o sta³ej d³ugo¶ci jest ulubion± technik± crackerów.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAK¯E

bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), memmove(3)