telldir

Autres langues

Langue: ja

Version: 1993-03-31 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

̾Á°

telldir - ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¹¥È¥ê¡¼¥àÃæ¤Î¸½ºß°ÌÃÖ¤òÊÖ¤¹

½ñ¼°


#include <dirent.h>off_t telldir(DIR *dir);

ÀâÌÀ

telldir() ´Ø¿ô¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à dir ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ ¸½ºß°ÌÃÖ¤òÊÖ¤¹¡£

ÊÖ¤êÃÍ

À®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ telldir() ´Ø¿ô¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¹¥È¥ê¡¼¥àÃæ¤Î¸½ºß°ÌÃÖ¤òÊÖ¤¹¡£ ¥¨¥é¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢-1 ¤¬ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡¢ errno ¤¬Å¬ÀÚ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤ë¡£

¥¨¥é¡¼

EBADF
¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥×¥¿ dir ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¢¤ë¡£

½àµò

4.3BSD, POSIX.1-2001.

´ØÏ¢¹àÌÜ

closedir(3), opendir(3), readdir(3), rewinddir(3), scandir(3), seekdir(3)