toascii

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1995-09-16 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

toascii - przekszta³ca znak na ASCII

SK£ADNIA


#include <ctype.h>int toascii(int c);

OPIS

toascii() przekszta³ca c na 7-bitow± warto¶æ typu unsigned char, która nale¿y do zestawu znaków ASCII, poprzez wyzerowanie najbardziej znacz±cych bitów.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Zwracana jest warto¶æ przekszta³conego znaku.

ZGODNE Z

SVID, BSD

B£ÊDY

Wiele osób bêdzie niezadowolonych, je¶li u¿yjesz tej funkcji. Przekszta³ca ona litery akcentowane na przypadkowe znaki.

ZOBACZ TAK¯E

isascii(3), toupper(3), tolower(3)