wcpcpy

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

wcpcpy - kopiuje ³añcuch szerokich znaków i zwraca wska¼nik do jego koñca

SK£ADNIA


#include <wchar.h>wchar_t *wcpcpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src);

OPIS

Funkcja wcpcpy jest odpowiednikiem stpcpy dla szerokich znaków. Kopiuje ³añcuch znaków z src (³±cznie z koñcz±cym L'\0') do tablicy wskazanej przez dest.

£añcuchy nie mog± na siebie zachodziæ.

Programista musi zapewniæ, ¿e w dest jest do¶æ miejsca przynajmniej na wcslen(src)+1 szerokich znaków.

WARTO¦Æ ZWRACANA

wcpcpy zwraca wska¼nik do koñca ³añcucha szerokich znaków w dest, tzn. wska¼nik do koñcz±cego znaku L'\0'.

ZGODNE Z

Funkcja ta jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAK¯E

strcpy(3), wcscpy(3)