wcsncat

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: July 25, 1999 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

̾Á°

wcsncat - 2 ¤Ä¤Î¥ï¥¤¥Éʸ»úʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤¹¤ë

½ñ¼°


#include <wchar.h>wchar_t *wcsncat(wchar_t *dest, const wchar_t *src, size_t n);

ÀâÌÀ

wcsncat() ´Ø¿ô¤Ï¡¢ strncat(3) ¤ËÂбþ¤¹¤ë¥ï¥¤¥Éʸ»ú´Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£ ¤³¤Î´Ø¿ô¤Ï¡¢src ¤¬»Ø¤¹¥ï¥¤¥Éʸ»úʸ»úÎ󤫤éºÇÂç n ¸Äʬ¤Î¥ï ¥¤¥Éʸ»ú¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¡¢dest ¤¬»Ø¤¹¥ï¥¤¥Éʸ»úʸ»úÎó¤ÎËöÈø¤ËŽ¤êÉÕ ¤±¤ë¡£dest ¤Î½ªÃ¼¤Ë¤Ï L'\0' ʸ»ú¤òÄɲ乤롣

¤³¤ì¤é¤Îʸ»úÎó¤Ï½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£

¥×¥í¥°¥é¥Þ¤Ï¡¢dest ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â wcslen(dest)+n+1 ¸Ä¤Î¥ï¥¤ ¥Éʸ»ú¤¬Æþ¤ëÎΰè¤ò³ÎÊݤ·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£

ÊÖ¤êÃÍ

wcsncat() ¤Ï dest ¤òÊÖ¤¹¡£

½àµò

C99.

´ØÏ¢¹àÌÜ

strncat(3), wcscat(3)