wcsncat

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

wcsncat - ³±czy dwa ³añcuchy szerokich znaków

SK£ADNIA


#include <wchar.h>wchar_t *wcsncat(wchar_t *dest, const wchar_t *src, size_t n);

OPIS

Funkcja wcsncat jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strncat(3). Kopiuje ona co najwy¿ej n szerokich znaków z ³añcucha src i dokleja je na koniec ³añcucha szerokoznakowego okreslonego przez dest. Dodaje na koniec równie¿ koñcz±cy znak L'\0'.

£añcuchy nie mog± zachodziæ na siebie.

Programista musi zagwarantowaæ, ¿e jest miejsce na przynajmniej wcslen(dest)+n+1 szerokich znaków w dest.

WARTO¦Æ ZWRACANA

wcsncat zwraca dest.

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAK¯E

strncat(3), wcscat(3)