lp

Autres langues

Langue: pl

Version: 1995-01-15 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 4 (Pilotes et protocoles réseau)

NAZWA

lp - urządzenia drukarek wierszowych

SKŁADNIA

#include <linux/lp.h>

KONFIGURACJA

Pliki lp[0-2] są urządzeniami znakowymi obsługującymi drukarki dołączone do portów równoległych; numer główny tych urządzeń jest równy 6, numer podrzędny 0-2. Numery podrzędne odpowiadają adresom portu równoległego kolejno 0x03bc, 0x0378 and 0x0278. Zwykle prawa dostępu do plików tych urządzeń wynoszą 220 i należą do użytkownika root i grupy lp. Porty równoległe mogą być obsługiwane zarówno przy wykorzystaniu próbkowania, jak i przerwań. Stosowanie przerwań jest zalecane gdy spodziewamy się dużego ruchu, np. wynikającego z używania drukarki laserowej. W przypadku zwykłych drukarek mozaikowych wystarczające jest próbkowanie. Standardowym trybem obsługi portu jest próbkowanie.

OPIS

Urządzenia lp obsługują następujące wywołania funkcji ioctl(2):
int ioctl(int fd, LPTIME, int arg)
Ustawia okres przez jaki sterownik jest uśpiony, zanim powtórnie sprawdzi stan drukarki w sytuacji, gdy bufor drukarki zdaje się być wypełnionym do arg. Jeśli posiadamy szybką drukarkę możemy zmniejszyć ten parametr. Jeśli drukarka jest wolna, należy zwiększyć ten parametr. Jest to liczba określająca czas w setnych częściach sekundy, wartość domyślna wynosi 2, co oznacza 0,02 s. Parametr ten ma wpływ jedynie w trybie próbkowania.
int ioctl(int fd, LPCHAR, int arg)
Ustawia maksymalną liczbę iteracji aktywnego oczekiwania (busy-wait), jakie wykonuje sterownik próbkujący czekając aż drukarka będzie gotowa na otrzymywanie znaków do arg. Jeśli drukowanie odbywa się zbyt wolno należy zwiększyć tę liczbę; jeśli system za bardzo zwalnia - należy ją zmniejszyć. Standardową wartością tego parametru jest 1000. Parametr ma wpływ na sterownik jedynie w trybie próbkowania.
int ioctl(int fd, LPABORT, int arg)
Jeśli parametr arg jest równy 0, wtedy sterownik drukarki będzie powtarzał operację po wystąpieniu błędu; w przeciwmym wypadku przerwie w działanie. Standardową wartością tego parametru jest 0.
int ioctl(int fd, LPABORTOPEN, int arg)
Jeśli arg jest równy 0, funkcja open(2) zostanie przerwana po wystąpieniu błędu; w przeciwnym wypadku błąd zostanie zignorowany. Standardowe zachowanie polega na ignorowaniu błędów.
int ioctl(int fd, LPCAREFUL, int arg)
Jeśli arg jest równy 0, wtedy wymaga się aby sygnały out-of-paper, offline oraz sygnały błędów były puste (false) we wszystkich operacjach zapisu, w przeciwnym wypadku są ignorowane. Ustawienie standardowe polega na ignorowaniu błędów.
int ioctl(int fd, LPWAIT, int arg)
Ustawia na arg liczbę iteracji aktywnego oczekiwania (busy-wait) przed spróbkowaniem, czy drukarka zaakceptowała właśnie zapisany znak oraz liczbę iteracji, które należy przeczekać przed kolejnym próbkowaniem. Specyfikacje określają ten czas jako 0.5 mikrosekundy, lecz doświadczenie wykazało, że opóźnienie spowodowane wykonaniem kodu jest już wystarczające. Z tego powodu wartością domyślną dla tego ustawienia jest 0. Jest ono wykorzystywane w sterowniku zarówno w trybie próbkowania, jak i w trybie przerwań.
int ioctl(int fd, LPSETIRQ, int arg)
To wywołanie funkcji ioctl() wymaga uprawnień administratora. Funkcja pobiera argument typu int zawierający nowe przerwanie IRQ. Skutekiem ubocznym jest inicjalizacja drukarki. Gdy arg jest zerem, to stosowany będzie sterownik z próbkowaniem; jest to równocześnie zachowanie domyślne.
int ioctl(int fd, LPGETIRQ, int *arg)
Zachowuje w parametrze arg aktualnie stosowane przerwanie IRQ.
int ioctl(int fd, LPGETSTATUS, int *arg)
Zachowuje wartość stanu portu w zmiennej arg. Poszczególne bity mają następujące znazenie:
LP_PBUSY odwrócony sygnał zajętości, aktywny w stanie wysokim
LP_PACK niezmienione potwierdzenie wejścia, aktywny w stanie
niskim
LP_POUTPA niezmieniony sygnal braku papieru, aktywny
w stanie wysokim
LP_PSELECD niezmieniony sygnał wyboru, aktywny w stanie wysokim
LP_PERRORP niezmieniony sygnał błędu, aktywny w stanie niskim

Znaczenia sygnałów należy szukać w dokumentacji drukarki. Należy pamiętać, że dla niektórych drukarek ustawiane mogą być też nieudokumentowane tu bity.

int ioctl(int fd, LPRESET)
Inicjalizuje drukarkę. Nie stosuje się żadnych parametrów.

PLIKI

/dev/lp*

AUTORZY

Sterownik drukarki został napisany przez Jima Weiganda i Linusa Torvaldsa. Później został on ulepszony przez Michaela K. Johnsona. Oprogramowanie przerwań wykonał Nigel Gamble. Zmodularyzował go Alan Cox. LPCAREFUL, LPABORT, LPGETSTATUS dodał Chris Metcalf.

ZOBACZ TAKŻE

mknod(1), chown(1), chmod(1), tunelp(8), lpcntl(8)