tdfx

Autres langues

Langue: ja

Version: Version 4.1.0 (openSuse - 09/10/07)

Section: 4 (Pilotes et protocoles réseau)

̾Á°

tdfx - 3Dfx Íѥӥǥª¥É¥é¥¤¥Ð

½ñ¼°


Section "Device"

  Identifier "devname"

  Driver "tdfx"

  ...

EndSection

ÀâÌÀ

tdfx ¤Ï 3Dfx ¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥ÉÍѤΠXFree86 ¥É¥é¥¤¥Ð¤Ç¤¢¤ë¡£ ¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ï Voodoo Banshee, Voodoo3, Voodoo4, Voodoo5 ¥«¡¼¥É¤Ë Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Âбþ¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢

½àÈ÷Ãæ¡£

¾ÜºÙÀßÄê

¾ÜºÙÀßÄê¤Î°ìÈÌŪ¤ÊÉôʬ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï XF86Config(5x) ¤ò»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¡£ ¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¸ÇÍ­¤Î¾ÜºÙÀßÄê¤Î¤ß¤ò°·¤¦¡£

´ØÏ¢¹àÌÜ

XFree86(1), XF86Config(5x), xf86config(1), Xserver(1), X(7)

ºî¼Ô

½àÈ÷Ãæ¡£