vmware

Autres langues

Langue: ja

Version: Version 4.1.0 (openSuse - 09/10/07)

Section: 4 (Pilotes et protocoles réseau)

̾Á°

vmware - VMware ÍѤΠSVGA ¥Ó¥Ç¥ª¥É¥é¥¤¥Ð

½ñ¼°


Section "Device"

  Identifier "devname"

  Driver "vmware"

  ...

EndSection

ÀâÌÀ

vmware ¤Ï VMware ¤Î²¾Áۥӥǥª¥«¡¼¥ÉÍѤΠXFree86 ¥É¥é¥¤¥Ð¤Ç¤¢¤ë¡£

¾Ü¤·¤¤ÀßÄêÊýË¡

°ìÈÌŪ¤ÊÀßÄê¤Î¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï XF86Config(5x) ¤ò»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¡£ ¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ vmware ¥É¥é¥¤¥Ð¸ÇÍ­¤ÎÀßÄê¤À¤±¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£

vmware ¥É¥é¥¤¥Ð¤Ï²¾ÁÛ VMware SVGA ¥¢¥À¥×¥¿¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò(¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤é¤º) ¼«Æ°¸¡½Ð¤¹¤ë¡£

vmware ¥É¥é¥¤¥Ð¤¬Âбþ¤·¤Æ¤¤¤ë Options ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÄê¤Ï¼¡¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¢¤ë:

Option "HWCursor" "boolean"
¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥«¡¼¥½¥ë¤òÍ­¸ú¤Þ¤¿¤ÏÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¡£ ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ: off
Option "NoAccel" "boolean"
¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Þ¤¿¤Ï̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¡£ ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÃÍ: ¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÍ­¸ú

´ØÏ¢¹àÌÜ

XFree86(1), XF86Config(5x), xf86config(1), Xserver(1), X(7)

ºî¼Ô

Copyright (c) 1999-2001 VMware, Inc.