pbm

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 27 wrze¶nia 1991 (openSuse - 09/10/07)

Section: 5 (Format de fichier)

NAZWA

pbm - przeno¶ny format bitmap

OPIS

Przeno¶ny format bitmapowy to najprostszy format monochromatyczny. Pocz±tkowo by³ odpowiedzialny za przesy³anie bitmap poprzez g³upie mailery sieciowe. Dzisiaj jest popularnym jêzykiem ró¿nych narzêdzi konwersji. Definicja jest nastêpuj±ca:
-
"Numer magiczny", okre¶laj±cy rodzaj pliku. Numer magiczny pliku pbm to dwa pierwsze znaki, ustawione na "P1".
-
Bia³a spacja (spacje, tabulacje, CR, LF).
-
Szeroko¶æ, sformatowana jako dziesiêtne znaki ASCII.
-
Bia³a spacja.
-
Wysoko¶æ, znów jako dziesiêtne znaki ASCII.
-
Bia³a spacja.
-
Bity szeroko¶ci * wysoko¶ci, z których ka¿dy jest albo '1', albo '0'; zaczynaj± siê od górnego, lewego rogu bitmapy i nastêpuj± w normalnym kierunku czytania.
-
Znak '1' oznacza czerñ, '0' biel.
-
Bia³a spacja w sekcji bitów jest ignorowana.
-
Znaki nastêpuj±ce po "#" (wraz z nim), a¿ do koñca linii s± ignorowane (komentarze).
-
Linie nie powinny byæ d³u¿sze ni¿ 70 znaków.

Oto przyk³ad ma³ej bitmapy w tym formacie:


P1

# feep.pbm

24 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programy, odczytuj±ce ten format powinny byæ jak najwyrozumialsze, przyjmuj±c wszystko, co z daleka wygl±da na bitmapê.

Istnieje te¿ wariant tego formatu, dostêpny po w³±czeniu podczas kompilacji opcji RAWBITS. Wariant ten jest inny pod kilkoma wzglêdami:

-
"Numer magiczny" to "P4" zamiast "P1".
-
Bity s± zachowywane w postaci o¶miu na bajt, najpierw znacz±cy bit, a potem mniej znacz±cy.
-
W sekcji bitów nie jest dozwolona bia³a spacja, a po wysoko¶ci dozwolony jest tylko jeden znak bia³ej spacji (zwykle nowa linia).
-
Pliki s± o¶miokrotnie razy mniejsze i o wiele szybsze w zapisie i odczycie.

ZOBACZ TAK¯E

atktopbm(1), brushtopbm(1), cmuwmtopbm(1), g3topbm(1), gemtopbm(1), icontopbm(1), macptopbm(1), mgrtopbm(1), pi3topbm(1), xbmtopbm(1), ybmtopbm(1), pbmto10x(1), pnmtoascii(1), pbmtoatk(1), pbmtobbnbg(1), pbmtocmuwm(1), pbmtoepson(1), pbmtog3(1), pbmtogem(1), pbmtogo(1), pbmtoicon(1), pbmtolj(1), pbmtomacp(1), pbmtomgr(1), pbmtopi3(1), pbmtoplot(1), pbmtoptx(1), pbmtox10bm(1), pbmtoxbm(1), pbmtoybm(1), pbmtozinc(1), pbmlife(1), pbmmake(1), pbmmask(1), pbmreduce(1), pbmtext(1), pbmupc(1), pnm(5), pgm(5), ppm(5)

AUTOR

Copyright (C) 1989, 1991 Jef Poskanzer.