shells

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-11-21 (openSuse - 09/10/07)

Section: 5 (Format de fichier)

NAZWA

shells - ¶cie¿ki do dozwolonych pow³ok zg³oszeniowych

OPIS

/etc/shells to plik tekstowy zawieraj±cy pe³ne ¶cie¿ki dozwolonych pow³ok zg³oszeniowych. Z plikiem tym konsultuje siê chsh(1) i mog± z niego korzystaæ innye programy.

Trzeba wiedzieæ, ¿e s± programy, które na podstawie zawarto¶ci tego pliku okre¶laj±, czy u¿ytkownik jest zwyk³ym u¿ytkownikiem. Np. demony ftp tradycyjnie zabraniaj± dostêpu u¿ytkownikom, których pow³oki nie s± wymienione w tym pliku.

PRZYK£ADY

/etc/shells mo¿e zawieraæ nastêpuj±ce ¶cie¿ki:
/bin/sh
/bin/csh

PLIKI

/etc/shells

ZOBACZ TAK¯E

chsh(1), getusershell(3)