hier

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-09-07 (openSuse - 09/10/07)

Section: 7 (Divers)

NAZWA

hier - Opis systemowej hierarchii plików

OPIS

Typowy system linuksowy zawiera, miêdzy innymi, nastêpuj±ce katalogi:
/
Katalog nadrzêdny. Od niego to zaczyna siê ca³e drzewo.
/bin
Ten katalog zawiera programy wykonywalne potrzebne w trybie pojedynczego u¿ytkownika oraz do podniesienia i naprawienia systemu.
/boot
Zawiera statyczne pliki dla boot loadera. Ten katalog zawiera tylko pliki potrzebne podczas procesu bootowania. Instalator mapowania i pliki konfiguracyjne powinny trafiæ do /sbin i /etc.
/dev
Pliki urz±dzeñ albo specjalne, odnosz±ce siê do urz±dzeñ fizycznych. Zobacz mknod(1).
/dos
Je¶li w twoim komputerze istnieje jednocze¶nie MS-DOS i Linux, to jest typowe miejsce montowania systemu plików DOSa.
/etc
Zawiera pliki konfiguracyjne lokalne dla maszyny. Niektóre wiêksze pakiety programów, jak X11, mog± mieæ swoje w³asne katalogi poni¿ej etc. Pliki konfiguracyjne dla ca³ego systemu mo¿na umie¶ciæ tu lub w /usr/etc. Niemniej jednak, programy powinny zawsze szukaæ tych plików w /etc, a ty mo¿esz umie¶ciæ linki do nich w /usr/etc.
/etc/opt
Pliki konfiguracyjne dodatkowych aplikacji instalowanych w /opt specyficzne dla maszyny.
/etc/sgml
Tan katalog zawiera pliki konfiguracyjne dla SGML-a i XML-a (opcjonalny).
/etc/skel
Gdy stworzone zostaje nowe konto u¿ytkownika, pliki z tego katalogu s± zwykle kopiowane do katalogu domowego u¿ytkownika.
/etc/X11
Pliki konfiguracyjne dla systemu okienkowego X11 (opcjonalny).
/home
Na maszynach z katalogami domowymi dla u¿ytkowników, katlogi te znajduj± siê zwykle poni¿ej tego katalogu, bezpo¶rednio lub nie. Struktura tego katalogu zale¿y od decyzji lokalnych administratorów.
/lib
Ten katalog powinien zawieraæ te biblioteki dynamiczne, które s± konieczne do wystartowania systemu i uruchamiania komend z g³ównego systemu plików.
/mnt
Jest punktem montowania systemów plików montowanych tymczasowo.
/opt
Ten katalog powinien zawieraæ dodatkowe pakiety, które zawieraj± statyczne pliki.
/proc
Jest to punkt montowania systemu plików proc, który dostarcza informacji o bie¿±cych procesach i j±drze. Ów pseudosystem plików opisano w szczegó³ach w proc(5).
/root
Tan katalog jest zwyczajowo katalogiem domowym u¿ytkownika root (opcjonalny).
/sbin
Tak jak /bin, ten katalog zawiera komendy potrzebne do wystartowania systemu, ale których zwykle nie wykonuj± normalni u¿ytkownicy.
/tmp
Ten katalog zawiera pliki tymczasowe, które mo¿e usun±æ bez ostrze¿enia dzia³aj±ce zadanie lub start systemu.
/usr
Ten katalog jest zwykle montowany z oddzielnej partycji. Powinien on zawieraæ dzielone dane tylko do odczytu, tak ¿e mo¿na go zamontowaæ na ró¿nych maszynach z zainstalowanym Linuksem.
/usr/X11R6
System X-Window, wersja 11, wydanie 6 (opcjonalny).
/usr/X11R6/bin
Binaria nale¿±ce do systemu X-Windows; czêsto jest to link symboliczny z bardziej tradycyjnego /usr/bin/X11.
/usr/X11R6/lib
Pliki danych skojarzone z systemem X-Windows.
/usr/X11R6/lib/X11
Zawiera ró¿ne pliki potrzebne do uruchamiania X; czêsto jest to link symboliczny z /usr/lib/X11.
/usr/X11R6/include/X11
Zawiera pliki nag³ówkowe potrzebne do kompilacji programów z u¿yciem systemu okienkowego X11. Czêsto jest to link symboliczny z /usr/include/X11.
/usr/bin
Jest to g³ówny katalog programów wykonywalnych. Wiêkszo¶æ programów wykonywanych przez zwyk³ych u¿ytkowników, które nie s± potrzebne przy starcie lub naprawie systemu i które nie s± instalowane lokalnie, powinna byæ umieszczona w tym katalogu
/usr/bin/X11
Tradycyjne miejsce na pliki wykonywalne X11; w Linuksie zwykle jest to link symboliczny do /usr/X11R6/bin.
/usr/dict
Zast±piony przez /usr/share/dict.
/usr/doc
Zast±piony przez /usr/share/doc.
/usr/etc
Mo¿na tu umie¶ciæ ca³osystemowe pliki konfiguracyjne dzielone miêdzy kilkoma maszynami. Programy jednak powinny zawsze odwo³ywaæ siê do tych plików u¿ywaj±c katalogu /etc. Linki od plików w /etc powinny wskazywaæ na odpowiednie pliki w /usr/etc.
/usr/games
Binaria gier i programów edukacyjnych (opcjonalny).
/usr/include
Pliki nag³ówkowe dla kompilatora C.
/usr/include/X11
Pliki nag³ówkowe dla kompilatora C i systemu X-Windows. Jest to zwykle link symboliczny do /usr/X11R6/include/X11.
/usr/include/asm
Pliki nag³ówkowe deklaruj±ce niektóre funkcje asemblera. W przesz³o¶ci by³ to link symboliczny do /usr/src/linux/include/asm.
/usr/include/linux
Zawiera informacje które mog± zmieniaæ siê jednego wydania systemu na drugie i kiedy¶ by³ on linkiem symbolicznym do /usr/src/linux/include/linux, ¿eby otrzymywaæ informacje specyficzne dla systemu operacyjnego.

(Uwaga: pliki nag³ówkowe powinny dzia³aæ poprawnie zarówno z bie¿±c± bibliotek± libc jak i w przestrzeni u¿ytkownika. Jednak¿e ¼ród³a j±dra Linuksa nie s± przeznaczone do u¿ytku z programami u¿ytkownika i nic nie wiedz± o libc, u¿ywanej przez Ciebie. Jest bardzo prawdopodne, ¿e pewne rzeczy przestan± dzia³aæ, je¿eli /usr/include/asm i /usr/include/linux bêd± prowadzi³y do losowego drzewa ¼róde³ j±dra. Systemy Debiana nie robi± tego i u¿ywaj± nag³ówków ze znanej, dobrej wersji j±dra, dostarczonych przez pakiet libc*-dev).

/usr/include/g++
Pliki nag³ówkowe do u¿ytku z kompilatorem GNU C++.
/usr/lib
Biblioteki obiektowe, w tym dynamiczne, plus parê plików wykonywalnych, zwykle niewywo³ywanych bezpo¶rednio. Bardziej skomplikowane programy mog± tu posiadaæ ca³e podkatalogi.
/usr/lib/X11
Zwyk³e miejsce dla plików danych skojarzonych z programami X-owymi, oraz pliki konfiguracyjne dla systemu X. W Linuksie, zwykle jest to link symboliczny do /usr/X11R6/lib/X11.
/usr/lib/gcc-lib
Zawiera pliki wykonywalne i nag³ówkowe dla kompilatora GNU C gcc(1).
/usr/lib/groff
Pliki dla systemu formatowania dokumentów GNU groff.
/usr/lib/uucp
Pliki dla uucp(1).
/usr/local
Tutaj zwykle trafiaj± programy instalowane lokalnie na maszynie.
/usr/local/bin
Trafiaj± tu binaria programów lokalnych.
/usr/local/doc
Lokalna dokumentacja.
/usr/local/etc
Pliki konfiguracyjne skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.
/usr/local/games
Binaria lokalnie zainstalowanych gier.
/usr/local/lib
Pliki skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.
/usr/local/include
Pliki nag³ówkowe lokalnego kompilatora C.
/usr/local/info
Strony info skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.
/usr/local/man
Strony podrêcznika ekranowego skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.
/usr/local/sbin
Lokalnie instalowane programy do administracji systemem.
/usr/local/share
Dane lokalnych aplikacji, które mog± byæ dzielona miêdzy ró¿nymi architekturami tego samego systemu operacyjnego.
/usr/local/src
Kod ¼ród³owy programów instalowanych lokalnie.
/usr/man
Zast±piony przez /usr/share/man.
/usr/sbin
Ten katalog zawiera binaria programów do administracji systemem nie niezbêdne dla procesu bootowania, montowania /usr, lub naprawy systemu.
/usr/share
Ten katalog zawiera podkatalogi ze specyficznymi danymi aplikacji, które mog± byæ dzielone miêdzy ró¿nymi architekturami tego samego systemu operacyjnego. Czêsto mo¿na tu znale¼æ rzeczy, które wcze¶niej znajdowa³y siê w /usr/doc lub /usr/lib, lub /usr/man.
/usr/share/dict
Zawiera pliki z listami s³ów dla poprawiaczy pisowni.
/usr/share/doc
Dokumentacja zainstalowanych programów.
/usr/share/games
Pliki ze statycznymi danymi gier z /usr/games.
/usr/share/info
Strony info tutaj siê znajduj±.
/usr/share/locale
Tutaj znajduj± siê informacje zwi±zane ustawieniami regionalnymi.
/usr/share/man
Trafiaj± tu strony podrêcznika ekranowego, do odpowiednich katalogów, wed³ug sekcji podrêcznika.
/usr/share/man/<locale>/man[1-9]
Te katalogi zawieraj± strony podrêcznika w formacie ¼ród³owym. Systemy które u¿ywaj± jednego jêzyka i zestawu znaków dla wszystkich stron podrêcznika mog± pomin±æ <locale>.
/usr/share/misc
Ró¿norodne dane, które mog± byæ dzielone miêdzy ró¿nymi architekturami tego samego systemu operacyjnego.
/usr/share/nls
Katalogi wiadomo¶ci natywnego jêzyka. The message catalogs for native language support go here.
/usr/share/sgml
Pliki dla SGML-a i XML-a.
/usr/share/terminfo
Baza danych terminfo.
/usr/share/tmac
Makra troffa, które nie s± dystrybuowane z groffem.
/usr/share/zoneinfo
Pliki informacji o strefach czasowych.
/usr/src
Pliki ¼ród³owe ró¿nych czê¶ci systemu, do³±czane do niektórych pakietów. Nie powiniene¶ pracowaæ tutaj nad swoimi w³asnymi projektami, poniewa¿ pliki w /usr powinny byæ tylko do odczytu z wyj±tkiem sytuacji, gdy instalowane jest oprogramowanie.
/usr/src/linux
Zawiera ¼ród³a j±dra samego systemu operacyjnego. Niektóre dystrybucje umieszczaj± tu ¼ród³a domy¶lnie instalowanego j±dra. Najprawdopodobniej powiniene¶ u¿yæ innego katalogu do budowania w³asnego j±dra.
/usr/tmp
Przestarza³e. Powinno byæ linkiem do /var/tmp. Ten link jest obecny tylko w celu zachowania kompatybilno¶ci i nie powinien byæ u¿ywany.
/var
Ten katalog zawiera pliki które mog± zmieniaæ wielko¶æ, takie jak logi i spoole.
/var/adm
Ten katalog zosta³ zast±piony przez /var/log i powinien byæ linkiem symbolicznym do /var/log.
/var/backups
Zarezerwowany z powodów historycznych.
/var/cache
Zbuforowane dane programów.
/var/catman/cat[1-9] lub /var/cache/man/cat[1-9]
Te katalogi przechowuj± preformatowane strony podrêcznika ekranowego zgodnie z sekcj± tego podrêcznika. (U¿ywanie preformatowanych stron podrêcznika jest przestarza³e).
/var/cron
Zarezerwowany z powodów historycznych.
/var/lib
Zmienne informacje programów.
/var/local
Zmienne dane dla /usr/local.
/var/lock
Umieszczane s± tu pliki lock. Konwencja nazw plików lock dla urz±dzeñ to LCK..<urz±dzenie> gdzie <urz±dzenie>, to nazwa urz±dzenia w systemie plików. U¿yty format to format plików lock HDU UUCP, tj. pliki lock zawieraj± PID jako dziesiêciobajtowy numer dziesiêtny w ASCII, plus znak nowej linii.
/var/log
Ró¿ne logi.
/var/opt
Zmienne dane dla /opt.
/var/mail
Skrzynki pocztowe u¿ytkowników. Zastêpuje /var/spool/mail.
/var/msgs
Zarezerwowany z powodów historycznych.
/var/preserve
Zarezerwowany z powodów historycznych.
/var/run
Ró¿ne pliki bie¿±ce, np. pliki zawieraj±ce identyfikatory procesów (PIDy) i informacjê o zalogowanych u¿ytkownikach (utmp). Pliki w tym katalogu s± zwykle czyszczone przy starcie systemu.
/var/spool
Kolejkowane (spoolowane) pliki ró¿nych programów.
/var/spool/at
Spoolowane zadania dla at(1).
/var/spool/cron
Spoolowane zadania dla cron(1).
/var/spool/lpd
Spoolowane pliki do drukowania.
/var/spool/mail
Zast±pione przez /var/mail.
/var/spool/mqueue
Zakolejkowana poczta wychodz±ca.
/var/spool/news
Katalog spool newsów.
/var/spool/rwho
Spoolowane pliki dla rwhod(8).
/var/spool/smail
Spoolowane pliki dla programu smail(1).
/var/spool/uucp
Spoolowane pliki dla uucp(1).
/var/tmp
Tak jak /tmp, ten katalog zawiera tymczasowe pliki przechowywane na czas nieokre¶lony.
/var/yp
Pliki bazy danych systemu NIS.

ZGODNY Z

The Filesystem Hierarchy Standard, wersja 2.2 <http://www.pathname.com/fhs/>

B£ÊDY

Lista ta nie jest wyczerpuj±ca; ró¿ne systemy mog± byæ ró¿nie skonfigurowane.

ZOBACZ TAK¯E

find(1), ln(1), mount(1), proc(5), The Filesystem Hierarchy Standard